Chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục thông minh và đại học thông minh

Các tác giả

  • Nguyễn Đỗ Bích Nga Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Huỳnh Mỹ Tiên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Đinh Thị Thu Hân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Văn Cúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.498

Từ khóa:

ứng dụng chuyển đổi số, giáo dục thông minh, đại học thông minh

Tóm tắt

Chuyển đổi số trở thành vấn đề sống còn của hầu hết mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Giáo dục thông minh được thực hiện bởi trường học thông minh nhằm đào tạo thế hệ công dân thông minh trong tương lai. Trên cơ sở tổng hợp, làm rõ các khái niệm về chuyển đổi số, giáo dục thông minh, đại học thông minh, đánh giá mức độ phát triển mô hình đại học thông minh đang được triển khai trên thế giới nhóm nghiên cứu đưa ra những phân tích, đánh giá về xu hướng này nhằm làm rõ những nội dung chính của mô hình đại học thông minh, giúp cho quá trình chuyển đổi từ đại học truyền thống sang đại học thông minh của các trường đại học Việt Nam được thuận lợi. Đồng thời nhóm tác giả đã ứng dụng đánh giá mức độ phát triển theo mô hình đại học thông minh dựa trên kết quả của quá trình chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thời gian qua để nhìn nhận sơ bộ và có kế hoạch chuẩn bị cho sự chuyển mình trong thời gian tới.

Abstract

Digital transformation has become a vital issue for most field, including education. Smart education is carried out by smart school to train future intelligent citizens. Based on a synthesis, and clarification of concepts regarding digital transformation, smart education, smart university, and assessing the level of development of the smart university model currently being implemented worldwide, the authors analyze and evaluate trend to clarify the main contents of the smart university model, so help the process of transitioning from traditional universities to smart universities in Vietnam more conveniently. At the same time, the authors apply to evaluate the level of development based on the smart university model using the results of the digital transformation process in administration and training at Hong Bang International University, and then, preliminary review and plan to transform in the future.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Thông tin và Truyền thông, Cẩm nang chuyển đổi số 2021, 2021.
[2] B. N Sơn, N.T.H Giang và N Khang, “Đánh giá tác động của chuyển đổi số đến khả năng phát triển mô hình đại học thông minh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,” Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 5(18), 58-63, 2022.
[3] T. V Long, N. T. H Hương và N. T. N Anh, “Tổng quan về giáo dục thông minh và đại học thông minh”, 2018. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://icds.utc.edu.vn/tin-tuc/chuy%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%81-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u/t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-th%C3%B4ng-minh-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-th%C3%B4ng-minh. [Truy cập 10/04/2023]
[4] V. Tikhomirov & N. Dneprovskaya, “Development of strategy for smart university”, Open Education Global International Conference, Banff, Canada, April 2015, pp.22–24.
[5] IBM, “Smart Education”, 2018. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.ibm.com/smarterplanet/global/file/au_en_uk_cities/ibm_smarter_education_now.pdf. [Truy cập ngày 28/4/2023]
[6] M. Coccoli, A. Guerico, P. Maresca and P. Stanganelli, “Smarter University: A vision for the fast-changing digital era,” J. Vis. Lang Comput, vol 25, pp.1003-1011, 2014.
[7] V. Tikhomirov, N. Dneprovskaya and E. Yankovskaya. “Three Dimensions of Smart Education”, Smart Innovation, Systems and Technologies, pp.47–56, 2015.
[8] Z. Y. Dong, Y. Zhang, C. Yip, S. Swift, and K. Beswick, “Smart campus: definition, framework, technologies, and services”. IET Smart Cities, 2(1), pp. 43-54, 2020.
[9] P. Sethi and S. R. Sarangi, “Internet of things: architectures, protocols, and applications.” Journal of Electrical and Computer Engineering, 2017.
[10] H. Colleen, and V. L. Uskov, “Chapter 2” in “SMART University: Literature Review and Creative Analysis,”. Smart Universities, Smart Innovation, Systems and Technologie, Springer International, Publishing AG, pp. 11-46, 2018.
[11] N.H Đức, H. Q Thụy, P. B. Sơn, …, N. T Thành, “Đại học thông minh: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam”, 2020. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq/PPNCKH/DHTM_VNU.pdf [truy cập 25/4/2023]
[12] P. Alejandro and I. David, “Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies,” Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris, 2018.
[13] UNESCO-Education Sector, “Classroom revolution through SMART education in the Republic of Korea - Case study by the UNESCO”, Fazheng project on best practices in mobile learning, 2019.
[14] UNESCO, “Open educational resources” United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/access-to-knowledge/open-educational-resources/ [Truy cập 29 /10/2012]
[15] T. H. N. Thu and M. N. Tri, “Chapter 32” in “Information Technology and Teaching Culture: Application in Classroom”, vol 59, pp. 343-355, 2013.
[16] L. T. Hằng, “Mô hình đại học thông minh: Giải pháp cho nền giáo dục tại Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế”, 2018
[17] Học viện Cảnh sát Nhân dân, “Trường học thông minh: Nguồn gốc, định nghĩa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, 2020 [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/tong-quan-ve-giao-duc-thong-minh-va-dai-hoc-thong-minh-6631 [Truy cập: 20/04/2023].
[18] N. H. Đức, H. Q Thụy, P. B Sơn, T. T Hiếu, T. Q. Cường, “Mô hình khái niệm và xếp hạng đối sánh đại học thông minh V-SMARTH,” VNU Journal of Science: Education Research, Vol 36, 2020.

Tải xuống

Số lượt xem: 705
Tải xuống: 181

Đã xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. Đỗ B. N. Nguyễn Đỗ Bích Nga, H. M. T. Huỳnh Mỹ Tiên, Đinh T. T. H. Đinh Thị Thu Hân, và L. V. C. Lê Văn Cúp, “Chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục thông minh và đại học thông minh”, HIUJS, vol 25, tr 17–26, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.