Gửi bài

hoặc để gửi bài.

Danh mục kiểm tra bài gửi

Các bài gửi có thể bị từ chối nếu các tác giả không tuân thủ theo danh mục kiểm tra sau đây:
  • 1. Tác giả phải bảo đảm bài gửi đăng Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng là chưa được đăng/công bố trong những tạp chí, ấn phẩm giấy hoặc điện tử khác. Ban biên tập không gửi trả bản thảo của những bài không đăng.
  • 2. Tác giả không được gửi đăng bài báo trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt cuối cùng là «Không chấp nhận đăng» của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
  • 3. Nếu bài báo là của một nhóm tác giả, trong bài gửi đăng cho Ban biên tập thì cần cho biết: ai là tác giả liên hệ chính (corresponding author).
  • 4. Tập tin bản thảo tuân thủ các quy định, thể lệ, và trình bày như trong mục Dành cho tác giả (lĩnh vực Khoa học Sức khỏe hoặc Khoa học Xã hội, Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ và Kinh tế - Quản lý ).

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.