Kiểm tra trùng lắp

Tạp chí khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng sử dụng Kiểm tra trùng lặp, một dịch vụ do Crossref cung cấp và được hỗ trợ bởi hệ thống phát hiện đạo văn iThenticate, để sàng lọc đạo văn trước khi xuất bản. Các tác giả, nhà nghiên cứu và dịch giả tự do cũng có thể sử dụng iThenticate để sàng lọc tác phẩm của họ trước khi gửi bằng cách truy cập www.ithenticate.com.

 Crossref iThenticate