Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của sinh viên khối ngành kinh tế

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tuyết Nga Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Huỳnh Mỹ Tiên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.497

Từ khóa:

Ngân hàng số, sinh viên, Việt Nam

Tóm tắt

Chuyển đổi số góp phần tạo ra động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, phần lớn khách hàng còn dè dặt và hạn chế sử dụng, bất chấp những tính năng ưu việt mà dịch vụ này mang lại. Nghiên cứu này tập trung vào ý định sử dụng của sinh viên khối ngành kinh tế, đối tượng chưa có nhiều thu nhập. Kết quả cho thấy, năm nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng bao gồm: Tính dễ sử dụng, tính hữu ích, cảm nhận rủi ro, phong cách tiêu dùng và thái độ. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

Abstract

Digital transformation contributes to creat development motivation and competitive advantage for banks. However, in Vietnam, despite the preeminent features of digital banking services, most customers are still cautious and limited to using them. This study focuses on the intention to use digital banking services of students majoring in economics who have low income. This research figures out five factors that influence students' intention to use service, including: ease of use, usefulness, perceived risk, consumption style and attitude. Using the findings, the authors propose some governance implications to help banks continuously improve the quality of digital banking services to meet customer future needs better.

Tài liệu tham khảo

[1] Đ. H. Linh và K. T. Anh, “Digital marketing trong ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho ngân hàng thương mại Việt Nam,” Tạp chí Ngân hàng, số 20, tháng 11/2016.
[2] N. T. Ngà, T. Hằng, N. Huyền, C. Thư, H. Lam, “Các nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng số”, Tạp chí Thị trường Tài Chính Tiền tệ, tháng 3/10/2021.
[3] H. N. K. Giao và T. K. Châu, “Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ SmartBanking - Nghiên cứu thực nghiệm tại BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn,” Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 220, tr. 13 - 27, tháng 9/2020.
[4] Đ. T. Thương, N. M. Chi, V. Đ. Đức, Đ. Q. Trung, Đ. T. Hiếu và Đ. T. Vinh, “Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của sinh viên,” Tạp chí ngân hàng 3/2023.
[5] F. D. Davis, “Perceived Usefulness Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”, Mis Quarterly, Vol. 13, pp. 319 - 340, 1989.
[6] F. D. Davis, R. P. Bagozzi, and P. R. Warshaw, “User Acceptance of Computer - Technology - a Comparison of Theoretical-Models,” Management Science, Vol. 35, pp. 982 - 1003, 1989.
[7] L. G. Schiffman, L. L. Kanuk, Consumer Behavior. Pearson Prentice Hall, 2007.

Tải xuống

Số lượt xem: 1187
Tải xuống: 422

Đã xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. T. T. N. Nguyễn Thị Tuyết Nga và H. M. T. Huỳnh Mỹ Tiên, “Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của sinh viên khối ngành kinh tế”, HIUJS, vol 25, tr 9–16, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN