Công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023

30.01.2024

I. CÔNG BỐ TỶ LỆ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2023

1. Tỷ lệ xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc

mceclip2.png

2. Tỷ lệ các Khối đạt mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023

mceclip3.png

II. CÔNG BỐ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU VỀ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ NĂM 2023

a) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI TẠP CHÍ KHOA HỌC

mceclip8.png

 

b) TOP 10 CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẠT MỨC XUẤT SẮC

mceclip4.png

 

c) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI BÁO CHÍ ĐỊA PHƯƠNG

mceclip5.png

 

d) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

mceclip6.png

 

e) TOP 5 CƠ QUAN BÁO CHÍ DẪN ĐẦU KHỐI ĐÀI

mceclip7.png

Ghi chú: Các cơ quan báo chí sử dụng tài khoản đã được cấp chính thức và đăng nhập trên cổng Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí (https://pdt.gov.vn/) để xem kết quả mức độ trưởng thành CĐSBC năm 2023 của đơn vị mình.

Quét mã QR Code để tải file Tài liệu công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 2023 (bản full):

mceclip9.png

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí