Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - bài học kinh nghiệm từ xu thế và thực tiễn

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Đồng Nai
  • Đoàn Thị Ngân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.CDS.2023.361

Từ khóa:

ứng dụng chuyển đổi số, nghiên cứu tổng quan, phân tích kinh nghiệm, hiệu quả hoạt động giáo dục

Tóm tắt

Chuyển đổi số đang là một trong những xu hướng giáo dục hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam. Trên thế giới, chuyển đổi số được đề cập nhiều từ năm 2015. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được quan tâm vào năm 2018. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, từ đó chuyển đổi số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Việc ứng dụng chuyển đổi số vào môi trường giáo dục như thế nào, sao cho hoạt động dạy học và giáo dục ở trường đại học đạt hiệu quả cao là vấn đề đang được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu. Bài báo này hướng tới một tổng quan của ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục bậc đại học, phân tích những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, nhằm chuyển đổi trường đại học truyền thống sang đại học thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Abstract

Digital transformation is one of the current educational trends in the world and in Vietnam. In the world, digital transformation has been mentioned a lot since 2015. In Vietnam, digital transformation began to be interested in 2018. On June 3, 2020, the Prime Minister signed Decision No. 749/QD- TTg approved the National Digital Transformation Program, from which digital transformation is increasingly widely applied in many fields, especially education. How to apply digital transformation to the educational environment so that teaching and educational activities at universities can be highly effective is a problem being studied by many scientists. This article aims at an overview of digital transformation applications in higher education, analyzing experiences drawn from practice, in order to transform traditional universities into smart universities based on public infrastructure digital technology of the industrial revolution 4.0.

Tài liệu tham khảo

Bộ Thông tin và Truyền thông, “Cẩm nang chuyển đổi số”. Nxb Thông tin và Truyền thông, tr.15, 2020.

Mark Raskino - Graham Waller “Chuyển đổi số đến cốt lõi - Nâng tầm nănglực lành đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn”. Nxb Thông tin và Truyền thông, 2020

Johan, A. P., & Handika, R. F. “Digital Transformation: Insight from Leaders in the Mid-rank Universities in Indonesia” In Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Education and E-Learning, pp. 52-55, 2019.

“Thúc đẩy chuyển đổi số trong đại học- Từ nhận thức đến hành động”. Thời sự 17hoo

ngày 09/6/2021. https://radio.voh.com.vn

http://dx.mic.gov.vn> docs.

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7123

http://tapchigiaoduc@moet.gov.vn

https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-la-gi-3921707.htm

Tải xuống

Số lượt xem: 198
Tải xuống: 213

Đã xuất bản

14.06.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. T. T. Nguyễn Thanh Thủy và Đoàn T. N. Đoàn Thị Ngân, “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - bài học kinh nghiệm từ xu thế và thực tiễn ”, HIUJS, tr 31–38, tháng 6 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN