Đánh giá tác dụng kháng viêm và điều hòa nội tiết tố sinh dục nữ của cao chiết từ Mạn kinh lá đơn Vitex rotundifolia L.f.

Các tác giả

  • Phạm Thị Thanh Trúc Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp.HCM
  • Lê Thị Kim Oanh Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp.HCM
  • Lâm Bích Thảo Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp.HCM
  • Lê Văn Minh Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp.HCM
  • Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Hoàng Minh Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp.HCM
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.571

Từ khóa:

Vitex rotundifolia L.f., anti-inflammatory, estrogenic

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Mạn kinh lá đơn (Vitex rotundifolia L.f.) là một trong 100 loại dược liệu có giá trị sử dụng và kinh tế cao, được ưu tiên tập trung phát triển thành nguyên liệu trong giai đoạn 2020 - 2030 theo Quyết định của Bộ Y tế (Số 3657/QĐ-BYT). Mạn kinh chứa nhiều hợp chất thứ cấp, trong đó có hai hợp chất chính casticin và agnusid có nhiều tác dụng hoạt tính sinh học. Mục tiêu: Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác dụng kháng viêm và điều hòa nội tiết tố sinh dục nữ của cao chiết cồn 80% từ Mạn kinh lá đơn. Phương pháp: Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác dụng kháng viêm mô hình thực nghiệm gây phù chân chuột cấp bởi carrageenan và điều hòa nội tiết tố sinh dục nữ trên mô hình chuột nhắt trắng cái bị gây suy giảm chức năng sinh dục. Kết quả: Cao chiết cồn 80% từ Mạn kinh lá đơn ở cả 2 liều thử nghiệm 2.5 g dược liệu/kg - 5 g dược liệu/kg đều có tác dụng làm giảm độ phù chân chuột tương đương với thuốc đối chiếu celebrex liều 25 mg/kg; đồng thời thể hiện tác dụng giúp cải thiện tăng nồng độ estrogen trong huyết tương khác biệt thống kê so với lô chuột bị cắt 2 buồng trứng và tăng trọng lượng tương đối tử cung. Kết luận: Cao chiết cồn 80% từ Mạn kinh lá đơn có tác dụng kháng viêm và điều hòa nội tiết sinh dục nữ.

Abstract

Background: Vitex rotundifolia L.f. is one of 100 medicinal herbs with high economic and use value, prioritized for development as raw materials in the period 2020 - 2030 according to the Decision of the Ministry Health (No. 3657/QD-BYT). V. rotundifolia contains many secondary compounds including casticin and agnuside that have many biological activities. Objective: Research conducted to evaluate anti-inflammatory and estrogenic effects of 80% ethanol extract from V. rotundifolia. Methods: The study was conducted to evaluate the anti-inflammatory effect of an experimental model of acute rat paw edema caused by carrageenan and the estrogenic effect on naive and ovariectomized mice. Results: 80% alcohol extract from V. rotundifolia at both tested doses of 2.5 g of medicinal herbs/kg - 5 g of medicinal herbs/kg had the effect in reducing rat paw edema which is same with celebrex (25 mg/kg). Besides, it showed the effect of improving plasma estrogen concentration, statistically different as comparison with ovariectomized mice and increasing relative uterine weight. Conclusions: 80% alcohol extract from V. rotundifolia has anti-inflammatory effects and estrogenic effects.

Tài liệu tham khảo

[1] Đỗ Tất Lợi, Những Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội: NXB Y học Hà Nội, 618-619, 2024.

[2] Lee C., Lee J.W., Jin Q.,..., Hwang B. Y., “Anti-inflammatory constituents from the fruits of Vitex rotundifolia,” Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(21), pp. 6010-6014, 2013.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2013.08.004

[3] Lee J.H., Lee S, Nguyen Q.N.,…, Kang KS, “Identification of the Active Ingredient and Beneficial Effects of Vitex rotundifolia Fruits on Menopausal Symptoms in Ovariectomized Rats,” Biomolecules, 11(7), pp. 1033, 2021. doi: 10.3390/biom11071033. PMID: 34356661; PMCID: PMC8301773.

DOI: https://doi.org/10.3390/biom11071033

[4] Sarkhel S., “Evaluation of the anti-inflammatory activities of Quillaja saponaria Mol. saponin extract in mice,” Toxicology Reports, 3, pp.1–3, 2016.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2015.11.006

[5] Đ. M. Anh, N. V. Nghi, N. T. T. Hương, “Tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nữ của cao chiết từ lá Chùm ngây,” Tạp chí Dược liệu, 17(2), tr. 73-77, 2012.

[6] Kalpesh R. P., Umesh B. M., Banappa S. U., …, Chandragouda R. P., “Animal models of inflammation for screening of anti-inflammatory drugs: Implications for the discovery and development of phytopharmaceuticals,” International Journal of Molecular Sciences, 20(18), pp. 43 – 67, 2019.

DOI: https://doi.org/10.3390/ijms20184367

[7] Wang C., Zeng L., Zhang T., Liu J., Wang W., “Casticin inhibits lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mic,”. European journal of pharmacology, 789, pp.172-178, 2016.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2016.07.035

[8] Mu Y., Hao W., Li S., “Casticin protects against IL-1β-induced inflammation in human osteoarthritis chondrocytes,” European journal of pharmacology, 842, pp.314-320, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2018.10.051

[9] Qi Y., Qiao Y. Zh., Cheng J. Zh., Yang W. and Lu-P. Q., “Casticin, a flavonoid isolated from Vitex rotundifolia, inhibits prolactin release in vivo and in vitro,” Acta Pharmacologica Sinica, 31, pp. 1564–1568, 2010.

DOI: https://doi.org/10.1038/aps.2010.178

Tải xuống

Số lượt xem: 409
Tải xuống: 19

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
P. T. T. T. Phạm Thị Thanh Trúc, L. T. K. O. Lê Thị Kim Oanh, L. B. T. Lâm Bích Thảo, L. V. M. Lê Văn Minh, N. T. T. H. Nguyễn Thị Thu Hương, và M. Nguyễn, “f”., HIUJS, vol 27, tr 131–138, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả