Xu hướng thay đổi của truyền thông đô thị trong thời kỳ chuyển đổi số

Các tác giả

  • Vương Quốc Trung Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.505

Từ khóa:

truyền thông đô thị, xu hướng truyền thông, chuyển đổi số

Tóm tắt

Sự phát triển của Internet và công nghệ số đã khiến cho thế giới truyền thông trở nên phức tạp, đa dạng, hấp dẫn, nhưng cũng nhiều thách thức hơn. Sự chuyển đổi từ truyền thông truyền thống sang truyền thông số đã khiến cho các phương tiện truyền thông truyền thống như báo, tạp chí và truyền hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Truyền thông xã hội (Facebook, Twitter, Zalo,…) đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống đô thị, cho phép người dân tương tác với nhau và chia sẻ thông tin trực tuyến. Video trực tuyến trên truyền thông đa phương tiện (Youtube, Tiktok,..) cũng đang trở thành xu hướng quan trọng trong truyền thông đô thị, cho phép người dùng xem các video, chia sẻ kinh nghiệm và tương tác với nhau trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Sự tăng cường của truyền thông tương tác cũng đang thay đổi cách thức mà các tổ chức chính quyền đô thị tương tác với người dân của mình. Bài viết này nhằm mục đích nhận diện xu hướng của truyền thông đô thị đang trải qua nhiều thay đổi trong thời kỳ chuyển đổi số.

Abstract

The development of the Internet and digital technology has made the world of communication more complex, diverse, attractive, but also more challenging. The shift from traditional to digital media has seriously affected traditional media such as newspapers, magazines, and television. Social media (Facebook, Twitter, Zalo, etc.) has become an indispensable part of urban life, allowing people to interact and share information online. Online video on multimedia platforms (Youtube, Tiktok, etc.) is also becoming an important trend in urban communication, allowing users to watch videos, share experiences, and interact with each other on social media networks. The strengthening of interactive communication is also changing the way businesses and organizations interact with their customers. This article aims to identify the trends that urban communication is undergoing many changes in the digital transformation era.

Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Anh Tuấn, “Sự phát triển của mạng xã hội và khả năng ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền ở Việt Nam”, truy cập từ Tạp chí Cộng Sản, nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/su-phat-trien-cua-mang-xa-hoi-va-kha-nang-ung-dung-cac-loi-the-tien-ich-cua-mang-xa-hoi-trong-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-o-viet-nam, truy cập ngày 01/08/2023.
[2] Phạm Trọng Quý, “Hiệu quả từ chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời”, truy cập từ Tạp chí của Ban tuyên giáo Trung ương, nguồn: https://tuyengiao.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-van-minh-hien-dai-nghia-tinh/hieu-qua-tu-chuong-trinh-dan-hoi-thanh-pho-tra-loi-136897, truy cập ngày 01/06/2023.
[3] Long Hồ, “Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” trở thành kênh giám sát trực tiếp của cử tri đối với hoạt động của HĐND TPHCM”, truy cập từ Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/chuong-trinh-dan-hoi-chinh-quyen-tra-loi-tro-thanh-kenh-giam-sat-truc-tiep-cua-cu-tri-doi-voi-ho-1491908679, truy cập ngày 01/06/2023.
[4] Tường Minh, “TikTok chính thức cán mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng”, truy cập từ Advertising Vietnam, nguồn: https://advertisingvietnam.com/tiktok-chinh-thuc-can-moc-1- ty-nguoi-dung-hoat-dong-hang-thang-p17833, truy cập ngày 28/3/2023
[5] Campbell and Cecilia, World Press Trends 2017, Frankfurt: WAN-IFRA, năm 2017.
[6] Adsplus, “Thống kê người dùng TikTok 2021 – Mức độ tăng trưởng đáng kinh ngạc”, truy cập từ Adsplus.vn, nguồn https://adsplus.vn/blog/thong-ke-nguoi-dung-tiktok-2021/, truy cập ngày 28/3/2023.

Tải xuống

Số lượt xem: 592
Tải xuống: 103

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
V. Q. T. Vương Quốc Trung, “Xu hướng thay đổi của truyền thông đô thị trong thời kỳ chuyển đổi số”, HIUJS, vol 25, tr 79–86, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.