Định lượng flavonoid toàn phần trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp quang phổ UV - VIs

Các tác giả

  • Cát Huy Khôi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Ngọc Vân Anh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thanh Đẹp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Trương Thúy Huỳnh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Trịnh Như Ngọc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thị Mai Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.569

Từ khóa:

Eclipta prostrata L., Wedelolactone, quang phổ UV - Vis

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhóm hợp chất flavonoid trong dược liệu cỏ mực (Eclipta prostrata L.) có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, cầm máu, bảo vệ gan,…. Có nhiều phương pháp định lượng nhóm hợp chất flavonoid toàn phần ở Việt Nam và trên thế giới, riêng dược liệu cỏ mực và các dạng bào chế chiết suất từ dược liệu cỏ mực được định lượng flavonoid toàn phần (theo Wedelolactone) bằng phương pháp tạo màu với hỗn hợp thuốc thử nhôm chloride, natri nitrite và natri hydroxide đo quang phổ UV - Vis ở bước sóng 345 nm chưa được thực hiện. Vì vậy việc xây dựng và thẩm định quy trình định lượng flavonoid toàn phần (theo Wedelolactone) trong cao đặc cỏ mực là cần thiết. Mục tiêu: Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng flavonoid toàn phần (theo Wedelolactone) trong cao đặc cỏ mực. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cao đặc cỏ mực, tiến hành xây dựng và thẩm định quy trình định lượng flavonoid toàn phần (theo chất chuẩn Wedelolactone) trong cao đặc cỏ mực. Kết quả: Đã xây dựng và thẩm định quy trình định lượng đạt yêu cầu theo hướng dẫn của ICH trên các tiêu chí: tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ chính xác và độ đúng. Kết luận: Phương pháp định lượng có ưu điểm nhanh và đơn giản nên có thể ứng dụng vào công tác kiểm tra nhanh nguồn nguyên liệu đầu vào ứng dụng trong sản xuất.

Abstract

Background: Eclipta prostrata L. is a medicinal herb with flavonoid compounds displaying antibacterial, antifungal, hemostatic, and hepatoprotective properties. Although total flavonoid compounds can be quantified in Vietnam and other countries using various techniques, coloring with a mixture of aluminum chloride, sodium nitrite, and sodium hydroxide reagents has not been conducted on E.prostrata and its dosage form by UV-Vis spectrophotometry at 345 nm. Therefore, the development and validation of a procedure for quantifying total flavonoids (according to Wedelolactone) in viscous extract of E.prostrata is essential. Goals: Developing and validating a procedure for quantifying total flavonoids (according to Wedelolactone) in the viscous extract of E.prostrata. Research subjects and methods: E.prostrata viscous extract, conducting on developing and validating a procedure for quantifying total flavonoids (according to Wedelolactone) in the viscous extract of E.prostrata. Results: A quantitative process has been developed and validated according to ICH guidelines on the following criteria: system compatibility, specificity, linearity, accuracy and precision. Conclusion: The quantitative approach can be applied for quick inspection of input materials used in production because of its simplicity and speed.

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Quang Nhiệm, Huỳnh Văn Hóa, “Bào chế và Sinh dược học 1”. Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Y học, 2014.

[2] Bộ Y Tế, Dược điển Việt Nam V, lần xuất bản thứ 5, tập 2, tr. 1281. Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Y học, 2004.

[3] N. H. L. Thủy, P. T. T. Thúy, P. T. Dũng & V. T. B Huệ, “Định lượng flavonoid toàn phần trong lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. (Amaryllidaceae) bằng phương pháp quang phổ UV - Vis”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 15, số 1, 2011.

[4] A. Chen, W. Xiang, Liu Dan, C. Liu & L. Yang, “Determination of total flavonoids and its antioxidant ability in Houttuynia cordata”, Journal of Materials Science and Chemical Engineering, Vol. 4, No. 2, pp. 131, 2016.

DOI: https://doi.org/10.4236/msce.2016.42014

[5] N. M. Túy, P. H. Lương & N. T. Hòa, “Nghiên cứu định lượng Wedelolactone trong cao khô dược liệu Nhọ nồi bằng phương pháp HPLC”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 2, số 8, trang 56 - 59, 2015.

[6] Luís M. Magalhães, M. Inês G. S. Almeida, Luísa Barreiros, Salette Reis & Marcela A. Segundo, “Automatic Aluminum Chloride Method for Routine Estimation of Total Flavonoids in Red Wines and Teas”, Food Anal. Method, pp. 530 - 539, 2012.

DOI: https://doi.org/10.1007/s12161-011-9278-1

[7] N. T. K. Liên, C. Q. Minh, & N. H. Thư, “Định lượng flavonoid toàn phần trong cao khô Rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.) bằng phương pháp quang phổ UV - Vis” Tạp chí khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, số 5, 2019.

[8] N. H. L. Thủy, P. T. T. Thúy, P. T. Dũng & V. T. B. Huệ, “Định lượng flavonoid toàn phần trong lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. (Amaryllidaceae) bằng phương pháp quang phổ UV - Vis”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 15, số 1, 2011.

[9] H. N. T. Dung, H. Đ. Huy, N. N. A, N. P. Quý & P. Đ. Vi, “Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính sinh học của cao chiết từ vỏ chôm chôm (Nephelium lappacium L.)”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, trang 74 - 82, 2022.

DOI: https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.122

[10] ICH, Validation of analytical procedures Text and methodology Q2R1, 2005.

Tải xuống

Số lượt xem: 435
Tải xuống: 41

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
C. H. K. Cát Huy Khôi, N. N. V. A. Nguyễn Ngọc Vân Anh, N. T. Đẹp Nguyễn Thanh Đẹp, T. T. H. Trương Thúy Huỳnh, T. N. N. Trịnh Như Ngọc, và N. T. M. Nguyễn Thị Mai, “Định lượng flavonoid toàn phần trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp quang phổ UV - VIs ”, HIUJS, vol 27, tr 115–122, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả