Định lượng wedelolactone trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Các tác giả

  • Cát Huy Khôi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Phan Nguyễn Thu Xuân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.618

Từ khóa:

cỏ mực, Eclipta prostrata (L.), wedelolactone, HPLC

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhóm hợp chất flavonoid trong dược liệu cỏ mực (Eclipta prostrata L.) có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, cầm máu, giải độc gan,… Có nhiều phương pháp định lượng hợp chất flavonoid toàn phần ở Việt Nam và trên thế giới, riêng dược liệu cỏ mực và các dạng bào chế chiết xuất từ dược liệu cỏ mực có thể được định lượng flavonoid toàn phần bằng phương pháp đo quang hoặc định lượng wedelolactone bằng phương pháp HPLC với pha động methanol: acid acetic 0.5% với mục đích đánh giá chất lượng nguyên liệu hay cao định chuẩn chiết từ dược liệu này. Vì vậy việc xây dựng và thẩm định quy trình định lượng wedelolactone trong cao đặc cỏ mực là cần thiết. Nghiên cứu này tiến hành xây dựng và thẩm định quy trình định lượng wedelolactone trong cao cỏ mực bằng phương pháp HPLC, đầu dò UV – Vis. Mục tiêu: Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng wedelolactone trong cao đặc cỏ mực bằng phương pháp HPLC. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cao đặc cỏ mực, tiến hành xây dựng và thẩm định quy trình định lượng wedelolactone trong cao đặc cỏ mực bằng phương pháp HPLC. Kết quả: Bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với điều kiện sắc ký: HPLC Shimadzu Prominence-i LC-2030, Cột sắc ký: Shimadzu C18 (250 x 4.6 mm, 5 µm). Dung môi pha động: methanol - nước acid acetic 0.5% 70:30 (TT/TT), kiểu rửa giải: đẳng dòng, tốc độ dòng: 1.0 mL/phút, thể tích tiêm mẫu: 20 µL, bước sóng phát hiện: 350 nm. Đã xây dựng được quy trình định lượng với các tiêu chí: Tính tuyến tính của phương pháp đạt trong khoảng nồng độ 2 – 15 µg/mL. Giới hạn phát hiện (LOD) là 0.15 µg/mL, giới hạn định lượng (LOQ) là 0.45 µg/mL. Độ chính xác có RSD (%) = 1.162%. Độ đúng của phương pháp được xác định bằng % tỷ lệ phục hồi trong khoảng: 99.58 % - 100.53%. Kết luận: Do đó có thể áp dụng phương pháp này để định lượng Wedelolactone trong cao đặc cỏ mực.

Abstract

Background: Flavonoid compounds in the herb Eclipta prostrata L. exhibit antibacterial, antifungal, hemostatic, hepatoprotective, and detoxifying activities. Various quantitative methods for total flavonoid compounds exist in Vietnam and globally. Specifically, for Eclipta prostrata herbal material and its extracts, total flavonoid compounds can be quantified using spectrophotometric methods or by quantifying wedelolactone using HPLC with a mobile phase of methanol: 0.5% acetic acid. This aims to assess the quality of raw materials or standardized extracts derived from this herbal material. Therefore, the development and validation of a procedure for quantifying wedelolactone in Eclipta prostrata L. extracts are essential. This study focuses on establishing and validating a method for quantifying wedelolactone in Eclipta prostrata extracts using HPLC, UV – Vis detector. Objective: Constructing and validating a procedure for quantifying wedelolactone in concentrated Eclipta prostrata extracts using HPLC methodology. Subjects and methods: The concentrated extract of Eclipta prostrata is subject to the establishment and validation of a method for quantifying wedelolactone using HPLC methodology. Results: Using high-performance liquid chromatography (HPLC) methodology under the chromatographic conditions: Shimadzu Prominence-i LC-2030 HPLC system, equipped with a Shimadzu C18 column (250 x 4.6 mm, 5 µm). The mobile phase consisted of methanol - 0.5% acetic acid solution in water at a ratio of 70:30 (v/v). The isocratic elution mode was employed, with a flow rate of 1.0 mL/min, an injection volume of 20 µL, and a detection wavelength of 350 nm. A quantification method has been developed with the following criteria: Linearity was achieved within the concentration range of 2 – 15 µg/mL. The limit of detection (LOD) was determined to be 0.15 µg/mL, while the limit of quantification (LOQ) was 0.45 µg/mL. The method's precision was assessed with a relative standard deviation (RSD) of 1.162%. The accuracy of the method was determined by % recovery within the range of 99.58 % - 100.53%. Conclusion: Therefore, it is feasible to apply this method for quantifying wedelolactone in concentrated Eclipta prostrata L. extracts.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y Tế, Dược điển Việt Nam V, lần xuất bản thứ 5, tập 2, tr. 1117, Nxb Y học, 2017.

[2] Nguyễn Minh Tuý, Phan Hiền Lương và Ngô Thanh Hoà, “Nghiên cứu định lượng wedelolactone trong cao khô dược liệu Cỏ nhọ nồi bằng phương pháp HPLC”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015.

[3] Sunita Shailajan, Sasikumar Menon, Dipti Singh và Gauri Swar, “Validated analytical RP-HPLC method for quantitation of wedelolactonee from Eclipta alba and marketed Ayurvedic formulations”, Pharmacogn.J., 2016.

DOI: https://doi.org/10.5530/pj.2016.2.6

[4] Cát Huy Khôi, Nguyễn Ngọc Vân Anh, Nguyễn Thanh Đẹp, Trương Thuý Huỳnh và Nguyễn Thị Mai, “Định lượng flavonoid toàn phần trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp quang phổ UV – VIS”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 27, 1/2024.

DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.569

[5] H. A. Việt, D. T. Đ. Thanh, N. T. K. Oanh, N. H. L. Thuỷ và V. T. B. Huệ, “Tối ưu hóa quy trình thuỷ phân flavonoid và xây dựng quy trình định lượng flavonoid từ dịch chiết thuỷ phân lá trinh nữ hoàng cung bằng phương pháp HPLC”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, số 1, 2011.

[6] Bùi Hồng Cường và Nguyễn Thị Hoài, “Định lượng Sophoricosid trong cao đặc hoè giác bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao”, Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4, 2021.

[7] ICH, Validation of analytical procedures Text and methodology Q2R1, 2005.

[8] Phạm Thị Lý, Nguyễn Trọng Chung và Nhữ Mai Thuật, “Đánh giá đặc điểm nông sinh học, năng suất, chất lượng của 30 mẫu giống cỏ nhọ nồi (Eclipta prostrata L.)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, tập 30, số 1, 2023/

DOI: https://doi.org/10.59775/1859-3968.125

Tải xuống

Số lượt xem: 47
Tải xuống: 8

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
C. H. K. Cát Huy Khôi và P. N. T. X. Phan Nguyễn Thu Xuân, “Định lượng wedelolactone trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ”, HIUJS, vol 29, tr 153–160, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC