Vai trò của các thích ứng kỹ thuật số đối với phương pháp dạy và học chuyển đổi

Các tác giả

  • Trương Hồng Chuyên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.499

Từ khóa:

Chủ động sáng tạo, công dân kỹ thuật số, đổi mới phương pháp dạy và học

Tóm tắt

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, chuyển đổi số giáo dục góp phần nâng cao nhận thức và năng lực, phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng giải pháp số trong đổi mới dạy và học. Nghiên cứu này khám phá vai trò của các thích ứng kỹ thuật số đối với phương pháp dạy và học chuyển đổi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm nghiên cứu định tính và định lượng. Phạm vi nghiên cứu gồm 5 nhà quản lý doanh nghiệp và giảng viên và 209 sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Dữ liệu được thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy: thích ứng về cá nhân và thích ứng về phương pháp có tác động thuận chiều đến phương pháp dạy và học chuyển đổi; phương pháp dạy và học chuyển đổi có tác động thuận chiều đến tính sáng tạo và sự hứng thú học tập của sinh viên; sự hứng thú học tập có tác động thuận chiều đến tính sáng tạo của sinh viên. Đề xuất cho trường đại học gồm tài nguyên công nghệ, định hướng đào tạo và năng lực kỹ thuật số của giảng viên.

Abstract

Implementing the national digital transformation task between 2021 and 2030, digital transformation of education contributes to raising awareness and capacity, developing infrastructure and applying digital solutions in teaching and learning innovation. This study explores the role of digital adaptations in transformative teaching and learning. The study used mixed research methods including qualitative and quantitative research. The research scope included 5 business managers and lecturers and 209 students of Hong Bang International University. The data were analyzed with descriptive statistics, scale testing, exploratory factor analysis and regression analysis. Research results showed that: individual adaptation and methodological adaptation have positive impacts on transformative teaching and learning; transformative teaching and learning have a positive impact on students' creativity and interest in learning; interest in learning has a positive effect on students' creativity. Recommendations for the University included technology resources, training orientation and digital competence of the faculty.

Tài liệu tham khảo

[1] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 2020.
[2] Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học, 2022.
[4] World Bank, Improving the Performance of Higher Education in Vietnam: Strategic Priorities and Policy Options. Washington, DC: World Bank, 2020.
[5] X. T. Pham, A. T. Mai and A. T. Ngo, “An Educational Transformative Sustainability Model Based on Modem Educational Technology,” In 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), IEEE, 2020, pp.372-379.
[6] L. M. Sánchez Ruiz, S. Moll-López, J. A. Moraño-Fernández and N. Llobregat-Gómez, “B-learning and technology: Enablers for university education resilience. An experience case under COVID-19 in Spain,” Sustainability, Vol. 13, No. 6, pp.3532, 2021.
[7] M. Henderson, N. Selwyn and R. Aston, “What works and why? Student perceptions of 'useful' digital technology in university teaching and learning,” Studies in higher education, Vol. 42, No. 8, pp.1567-1579, 2017.
[8] S. Al Hashimi, A. Al Muwali, Y. Zaki and N. Mahdi, “The effectiveness of social media and multimedia-based pedagogy in enhancing creativity among art, design, and digital media students,” International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol.14, No. 21, pp.176-190, 2019.

Tải xuống

Số lượt xem: 467
Tải xuống: 58

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
T. H. C. Trương Hồng Chuyên, “Vai trò của các thích ứng kỹ thuật số đối với phương pháp dạy và học chuyển đổi”, HIUJS, vol 25, tr 27–36, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN