Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực tập của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Trương Hồng Chuyên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Trịnh Mỹ Phương Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Trương Thụy Vy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thị Kim Dung Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.39

Từ khóa:

lựa chọn thực tập, định hướng nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo

Tóm tắt

Sinh viên năm cuối các trường đại học có nhu cầu tất yếu trong tìm kiếm thực tập phù hợp. Theo các diễn đàn và tổ chức kinh tế trên thế giới, phát triển vốn con người có vai trò quyết định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giúp Việt Nam đạt vị thế quốc gia có thu nhập cao. Lực lượng lao động hiện nay đối mặt với những vấn đề như tiền lương thấp, kỹ năng trung bình và sự mất kết nối giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển vốn con người và hiệu quả giáo dục đại học. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn thực tập của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, sử dụng mẫu gồm 15 sinh viên, giảng viên và quản lý cho phỏng vấn và 249 sinh viên cho khảo sát. Dữ liệu được phân tích thống kê, kiểm định thang đo và phân tích nhân tố. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tích lũy kinh nghiệm thực tế và phát triển chuyên môn, danh tiếng của tổ chức thực tập và mức đãi ngộ thỏa đáng có ảnh hưởng quan trọng đến ý định lựa chọn thực tập của SV. Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam nên tập trung vào định hướng nghề nghiệp và cơ hội nghề nghiệp nhằm tăng cường sự kết nối giữa giáo dục và doanh nghiệp, tạo tiền đề tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Abstract

University seniors have an inevitable need in finding the right internship. According to economic forums and organizations around the world, human capital development plays a decisive role in the socio-economic development strategy, helping Vietnam achieve the status of a high-income country. Today's workforce faces problems such as low wages, middle skills, and a disconnect between economic growth, human capital development, and higher education performance. This study aims to determine the factors affecting the intention of Ho Chi Minh City university students when choosing their internships. The study applied a mixed research method, using a sample of 15 students, lecturers and managers for the interview, and 249 students for the survey. Data were analyzed statistically, scale tested and factor analysis. The research results show that the accumulation of practical experience and professional development, the reputation of the internship organization, and the adequate remuneration have an important influence on the intention of students in internship selection. The Vietnamese government, businesses and universities should focus on career orientation and career opportunities to strengthen the connection between education and business, creating a premise to create a competitive advantage for Vietnam in the global economy.


 

Tài liệu tham khảo

[1] Huỳnh Văn Sơn, “Một số vấn đề sinh viên đại học gặp phải trong khi thực tập tốt nghiệp”, Tạp chí Tâm lý học, số 5(206), 2016.

[2] Huỳnh Văn Sơn, “Những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 2015.

[3] H. H. Nguyen and H. V. Tran, “Digital society and society 5.0: Urgent issues for digital social transformation in Vietnam”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, vol. 35, no. 1, pp. 78-92, 2022. DOI: 10.20473/mkp.V35I12022. 78-92.

[4] World Bank, From the Last Mile to the Next Mile – 2022 Vietnam Poverty & Equity Assessment. Washington, DC: World Bank, 2022.

[5] World Bank, Improving the Performance of Higher Education in Vietnam: Strategic Priorities and Policy Options. Washington, DC: World Bank, 2020.

[6] U. L. Herat and A. A. S. S. Gunasekera, “The Study of Factors Affecting the Intention of Selecting an Internship Programme of Management Faculty Undergraduates in Sri Lankan State Universities”, Iconic Research and Engineering Journals, vol. 3, no. 6, pp. 69-76, 2019.

[7] Trần Thuý Liễu, “Khảo sát một số yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm cuối trường cao đẳng y tế Hà Nội”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã nghiệm thu, 2015.

[8] G. S. Velez and G. R. Giner, “Effects of business internships on students, employers, and higher education institutions: A systematic review”, Journal of Employment Counseling, vol. 52, no. 3, pp. 121-130, 2015. DOI: 10.1002/joec.12010.

[9] A. B. Collins, “Gateway to the real world, industrial training: dilemmas and problems”, Tourism Management, vol. 23, no.1, pp. 93-96, 2001. DOI: 10.1016/S0261-5177(01)00058-9.

[10] OECD, Implications of the COVID-19 Pandemic for Vocational Education and Training, Paris: OECD Publishing, 2021. DOI: 10.1787/55afea00-en.

[11] P. Prescott, K. P. Gjerde and J. L. Rice, “Analyzing mandatory college internships: academic effects and implications for curricular design”, Studies in Higher Education, vol. 46, no. 11, pp. 2444-2459, 2021. DOI: 10.1080/03075079.2020.1723531.

Tải xuống

Số lượt xem: 4503
Tải xuống: 1229

Đã xuất bản

01.01.2023

Cách trích dẫn

[1]
C. Trương Hồng, P. Trịnh Mỹ, V. Trương Thụy, và D. Nguyễn Thị Kim, “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực tập của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh”, HIUJS, vol 21, tr 55–62, tháng 1 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ