Quality improvement at Eastern People Military Hospital

Các tác giả

  • Hoang Manh Dung Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
  • Truong Hoang Viet Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
  • Tran Thuy Vu Trường Đại Học Thủ Dầu Một
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.VOL.5.2023.549

Từ khóa:

Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, Ma trận IPA, Cải tiến chất lượng Bệnh viện

Tóm tắt

Quality improvement is a permanent goal of all types of organizations. The change in hospital quality management towards patient satisfaction is an inevitable and objective trend. Objective: Compare the importance level with the implementation level of each criterion according to the IPA matrix to arrange the order of improvement at Eastern People Military Hospital based on the Vietnam Hospital Quality Criteria Set (Version 2.0). Methods: The research design is quantitative with a general analysis method to achieve the goals. Results: Determine the position of each criterion on the IPA matrix and identify improvement directions for the criteria applied at the Eastern People Military Hospital. Conclusion: The article emphasizes the importance of the IPA matrix when evaluating quality at hospitals and suggests directions for improving service quality according to world practices.

Abstract

Quality improvement is a permanent goal of all types of organizations. The change in hospital quality management towards patient satisfaction is an inevitable and objective trend. Objective: Compare the importance level with the implementation level of each criterion according to the IPA matrix to arrange the order of improvement at Eastern People Military Hospital based on the Vietnam Hospital Quality Criteria Set (Version 2.0). Methods: The research design is quantitative with a general analysis method to achieve the goals. Results: Determine the position of each criterion on the IPA matrix and identify improvement directions for the criteria applied at the Eastern People Military Hospital. Conclusion: The article emphasizes the importance of the IPA matrix when evaluating quality at hospitals and suggests directions for improving service quality according to world practices.

Tài liệu tham khảo

[1] J.A. Martill and J. James, “Importance Performance Analysis”, Journal of Marketing, 41(1), 77–79, 1977. DOI:10.2307/1250495

DOI: https://doi.org/10.1177/002224297704100112

[2] A.A. Anwar, S.A. Pasinringi, A. Zulkifli, F. Rivai & A.I. Sidin, “Strategy For Service Quality Improvement Based On Patient Experience Using Importance Performance Analysis In Inpatients General Hospital In South Sulawesi Province”, Journal of Pharmaceutical Negative Results, 246-257, 2023.

DOI: https://doi.org/10.5530/pj.2023.15.146

[3] S. P. Utami, M.S. Maarif, & M. Simanjuntak, “Strategy for Increasing Consumer Satisfaction of Hospital Services Using Importance-Performance Analysis (IPA) Approach”, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), 8(2), 383-383, 2022.

DOI: https://doi.org/10.17358/jabm.8.2.383

[4] I. Setyaningsih & M.B.F Widagdo, “Service Performance of Indonesian Private Hospitals: An Empirical Study Using the SERVPERF and IPA Approach”, KINERJA, 27(2), 294-304, 2023.

DOI: https://doi.org/10.24002/kinerja.v27i2.7825

[5] A. Karimkhany, E. Zarei, S. Arabi, E. Navvabi & S. Anisi, “Ranking Hospital Hoteling Services from Patients' Perspective Using Importance-Performance Analysis”, Shiraz E-Medical Journal, (In Press), 2022.

DOI: https://doi.org/10.5812/semj-119702

[6] Hoàng Mạnh Dũng và Lê Hà Vũ An, “Thiết lập ma trận IPA nhằm cải tiến chất lượng tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương”, Tạp chí Công thương, số 11 - Tháng 5/2022.

[7] Hoàng Mạnh Dũng và Bùi Như Huỳnh, “Ứng dụng mô hình IPA tại Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0)”, Tạp chí Công thương, số 23 - Tháng 8/2020.

[8] Hoàng Mạnh Dũng và Nguyễn Thị Vân, “Nâng cao chất lượng quản lý tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak”, Tạp chí Công thương, số 1 – Tháng 1/2019.

[9] Bộ Y tế, Bộ tiêu chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0). Truy xuất từ https://urlvn.net/jopgfh, 2016.

Tải xuống

Số lượt xem: 1285
Tải xuống: 40

Đã xuất bản

24.12.2023

Cách trích dẫn

[1]
H. M. D. Hoàng Mạnh Dũng, T. H. V. Trương Hoàng Việt, và T. T. V. Trần Thụy Vũ, “Quality improvement at Eastern People Military Hospital”, HIUJS, vol 5, số p.h ENGLISH JOURNAL, tr 57–66, tháng 12 2023.

Số

Chuyên mục

ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES