Đánh giá chất lượng cuộc sống người bệnh ung thư đại tràng trước và sau phẫu thuật 1 thì tại Bệnh viện Thống Nhất, năm 2023

Các tác giả

  • Đoàn Thị Ngần Bệnh viện Thống Nhất
  • Mai Anh Lợi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Đình Thanh Bệnh viện Thống Nhất
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.565

Từ khóa:

chất lượng cuộc sống, ung thư đại tràng, trước phẫu thuật

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư đại tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới; năm 2020, gần 2 triệu trường hợp được chẩn đoán ung thư đại tràng. Đây là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây tử vong do ung thư, dẫn đến gần 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Chất lượng cuộc sống (CLCS) là nhận thức của một cá nhân về vị trí của họ trong cuộc sống. Mục tiêu: Xác định điểm trung bình chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đại tràng trước phẫu thuật 1 thì. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, 96 người bệnh đồng ý tham gia nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập bằng Bảng câu hỏi EORTC-C30. Phép kiểm T-test, ANOVA được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống chung của người bệnh trước phẫu thuật là 62.5 ± 18.9. Kết quả cho thấy yếu tố về bệnh mắc kèm, tuổi và giai đoạn ung thư là các yếu tố liên quan đến điểm chất lượng cuộc sống của người bệnh trước phẫu thuật với p lần lượt là 0.03; 0.00. Phương trình hồi quy đa biến bội cho thấy tuổi người bệnh tăng 1 tuổi thì điểm chất lượng cuộc sống sẽ giảm đi 0.39 lần. Về giai đoạn ung thư: nếu tăng 1 giai đoạn ung thư thì điểm chất lượng cuộc sống người bệnh sẽ giảm đi 0.95 lần. Kết luận: Kết quả cho thấy điểm trung bình chất lượng cuộc sống chung của người bệnh trước phẫu thuật là 62.5 ± 18.9, điểm trung bình chất lượng cuộc sống chung theo thang điểm EORTC-C30 là 70.9 ± 23.2.

Abstract

Background: Colon cancer is the third most common type of cancer worldwide; In 2020, nearly 2 million cases of colon cancer will be diagnosed. It is the second most common cause of cancer death, leading to nearly 1 million deaths each year. Quality of life (CLCS) is an individual's perception of their position in life. Objective: Determine the average score of quality of life of colon cancer patients 1 time before surgery. Methods: Cross-sectional descriptive study was conducted at Thong Nhat Hospital during the period from April 1, 2023 to August 30, 2023, 96 patients agreed to participate in the study. Data were collected using the EORTC-C30 Questionnaire. T-test and ANOVA were used to analyze data. Results: The average score of the patient's general quality of life before surgery was 62.5 ± 18.9. The results showed that comorbidities, age and cancer stage were factors related to the patient's quality of life score before surgery with p 0.03, respectively; 0.00. The multiple multivariate regression equation shows that by 1 year increase in patient age, the quality of life score will decrease by 0.39 times. Regarding cancer stage: if the cancer stage increases by 1 stage, the patient's quality of life score will decrease by 0.95 times. Conclusion: The results showed that the average score of the patient's general quality of life before surgery was 62.5 ± 18.9, the average score of general quality of life according to the EORTC-C30 scale was 70.9 ± 23.2.

Tài liệu tham khảo

[1] Lawton MP, Quality of life in Alzheimer's disease. 1994.

DOI: https://doi.org/10.1097/00002093-199424004-00015

[2] De Leo D, Diekstra FW, Lonnqvist J, “LEIPAD, an internationally applicable instrument to assess quality of life in the elderly”, Behav Med, vol. 24, p. 17–27, 1998.

DOI: https://doi.org/10.1080/08964289809596377

[3] CDC, “Colorectal (Colon) Cancer” Accessed: Nov. 22, 2022. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/ cancer/colorectal/basic_info/what-is-colorectal-cancer.htm#:~:text=Colorectal cancer is a disease, the colon to the anus.

[4] Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, “The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology”, J Nat Cancer Inst, vol. 85, pp. 365–376, 1993.

DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/85.5.365

[5] American Cancer Society, “Colorectal Cancer Facts & Figures 2020-2022.” Accessed: Nov. 22, 2022. [Online]. Available: https://www.cancer.org /cancer/colon-rectal-cancer/about/what-is-colorectal-cancer.html#references

[6] Finkelstein DM, Cassileth BR, Bonomi PD, “A pilot study of the Functional Living Index-Cancer (FLIC) scale for the assessment of quality of life for metastatic lung cancer patients”, Am J Clin Oncol, vol. 11, p. 630–633, 1988.

DOI: https://doi.org/10.1097/00000421-198812000-00007

[7] EuroQol Group, “EuroQol: a new facility for the measurement of health-related quality of life,” Health Policy (New York), vol. 16, pp. 199–208, 1990.

DOI: https://doi.org/10.1016/0168-8510(90)90421-9

[8] T. B. N. Nguyen To Quynh Chau, Nguyen Manh Tuan, Nguyen Thanh Nhai, Nguyen Thi Ngan, “Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đại trực tràng điều trị tại Trung t âm ung bướu Thái Nguyên”, Y học cộng đồng, full. 62, no. 4, 2021.

DOI: https://doi.org/10.52163/yhcd.v62i4.116

[9] P. T. T. H. Lê Thị Thủy, Phương Văn Hoàng, Đỗ Thị Thùy Vân, Lương Anh Vũ, Lưu Thị Bích Ngọc, “Khảo sát chất lượng cuộc sống c Here's what you're looking forward to before now! I'll be back soon in 2018”, Y học cộng đồng, 2018.

[10] Phạm Hồng Nam and Đặng Trần Ngọc Thanh, “Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đại trự c tràng”, Tạp chí y học Việt Nam, vol. 1, no. A, p. 526, 2023

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5328

[11] Bùi Vũ Bình và cộng sự, “Khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2015”, Báo cáo Hội nghị khoa học chào mừng 65 năm truyền thống Bệnh viện Quân y 103, Hội nghị Khoa học Điều Dưỡng, Hà Nội, 2015.

[12] H. N. P. T. Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Nguyễn Thị Hồng Thuận, “Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người b See you soon in the morning 2020”, Tạp Chí Y học Dự phòng, vol. 31, no. 9, pp. 153–161, 2021.

DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/449

[13] N. T. H. H. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Nguyễn Đức Liên, Phan Thanh Dương, “Đánh giá chất lượng cuộc người bệnh ung thư phổi di căn não được điều trị xạ phẫu Gamma Knife tại Bệnh viện K”, Tạp chí y học Việt Nam, vol. 505, no. 1, 2021.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v505i1.1060

[14] T. T. T. M. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, “Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh vi ện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020”, Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, vol. 3, no. 5, 2020.

[15] Nguyễn Mai Anh, “Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Ung bướu v à Y học hạt nhân – Bệnh viện Quân y 103”, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, vol. 1, no. 3, 2019.

[16] N. M. H. Mai Thu Trang, Lê Minh Hiếu, Lê Xuân Hưng, Nguyễn Thành Long, “Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư giai đoạn III, IV theo b Here you go with EORTC QLQ-C30 tỉnh Thái Bình”, TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 08, pp. 388–394, 2020.

[17] L. Đ. Minh, D. N. L. Mai, and N. T. Đạt, “Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ ung thư mới nhập viện và m ột số yếu tố liên quan”, Tạp chí nghiên cứu y học, vol. 126, no. 2, pp. 187–196, 2020.

[18] Phạm Thị Thanh Phương, “Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư giai đoạn iv trước và sau điều trị tại khoa chống đau bệnh viện ung bướu hà nội năm 2013,” Tạp Chí Ung thư học Việt Nam, vol. 5, 2014.

[19] Châu Minh Thân, “Scholarship & Creative Works @ Digital UNC Quality of Life Among Colorectal Cancer Patients During Chemotherapy,” Digital UNC, vol. 58, no. 2, pp. 3–4, 2020.

[20] R. P. Färkkilä, N., Sintonen, H., Saarto, T., Järvinen, H., Hänninen, J., Taari, K., & Roine, “Health‐related quality of life in colorectal cancer.” Colorectal Disease, vol. 15, no. 5, pp. 215–222, 2013.

DOI: https://doi.org/10.1111/codi.12143

[21] J. P. Koskinen, N. Färkkilä, H. Sintonen, T. Saarto, K. Taari, and R. P. Roine, “The association of financial difficulties and out-of-pocket payments with health-related quality of life among breast, prostate and colorectal cancer patients”, Acta Oncol (Madr), vol. 58, no. 7, pp. 1062–1068, Jul. 2019, doi: 10.1080/0284186X.2019.1592218.

DOI: https://doi.org/10.1080/0284186X.2019.1592218

[22] D. Asplund, “Pretreatment quality of life in patients with rectal cancer is associated with intrusive thoughts and sense of coherence”, Int J Colorectal Dis, vol. 32, no. 11, pp. 1639–1647, Nov. 2017, doi: 10.1007/s00384-017-2900-y.

DOI: https://doi.org/10.1007/s00384-017-2900-y

Tải xuống

Số lượt xem: 403
Tải xuống: 19

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
Đoàn T. N. Đoàn Thị Ngần, M. A. L. Mai Anh Lợi, và L. Đình T. Lê Đình Thanh, “Đánh giá chất lượng cuộc sống người bệnh ung thư đại tràng trước và sau phẫu thuật 1 thì tại Bệnh viện Thống Nhất, năm 2023”, HIUJS, vol 27, tr 81–90, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC