Đánh giá kết quả chăm sóc và nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ ở người bệnh ung thư tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2023

Các tác giả

  • Đoàn Thị Quỳnh Anh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Đoàn Thị Ngần Bệnh viện Thống Nhất
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.563

Từ khóa:

ung thư, chăm sóc giảm nhẹ, nhu cầu CSGN

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Người bệnh (NB) ung thư gặp nhiều tổn thất về thể chất, tinh thần, tài chánh, mất niềm tin trong cuộc sống. Chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) nhằm giảm đau, phòng ngừa biến chứng, nhất là trong giai đoạn bệnh đã nặng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Mục tiêu: Khảo sát nhu cầu và kết quả chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang lập lại có phân tích trên 49 người bệnh ung thư được điều trị tại Khoa Ung Bướu – Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 03/2023 đến tháng 06/2023. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ chiếm 83.7%. Nhu cầu được CSGN của người bệnh cần hỗ trợ cao nhất là về thể chất với 95.9%. Sau khi được chăm sóc giảm nhẹ, các triệu chứng của người bệnh ung thư được cải thiện đáng kể: đau, lo lắng, hỗ trợ tinh thần (p < 0.05). Kết luận: Đa số người bệnh ung thư có nhu cầu CSGN và nhu cầu CSGN có mối liên quan đến giai đoạn bệnh và giới tính của người bệnh. Kết quả điều trị CSGN cho người bệnh ung thư tại bệnh viện Thống Nhất đạt hiệu quả đáng kể.

Abstract

Background: People with cancer suffer from many physical, mental, and financial losses, and lose confidence in life. Palliative care (PC) aims to reduce pain, prevent complications, especially in advanced stages of the disease, and improve the patient's quality of life. Objective: Survey the needs and results of palliative care for cancer patients at Thong Nhat Hospital, Ho Chi Minh City in 2023. Research subjects and methods: Repeated cross-sectional description with analysis on 49 cancer patients treated at the Oncology Department - Thong Nhat Hospital from March 2023 to June 2023. Results: The proportion of patients in need of palliative care accounted for 83.7%. The highest need for medical assistance of patients who need support is physical at 95.9%. After receiving PC, cancer patients' symptoms were improved significantly: pain, anxiety, emotional support (p < 0.05). Conclusion: Most cancer patients have PC need. the PC need is related to the stage of the disease and the patient's gender. The results of PC treatment for cancer patients at Thong Nhat Hospital have been remarkably effective.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, "Hướng dẫn Chăm sóc giảm nhẹ," https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-183-qd- byt- 216352-d1.html, 2022.

[2] Bộ Y tế, "Tình hình ung thư tại Việt Nam," https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/tinh-hinh-ung-thu-tai-viet-nam, 2021.

[3] V. C. Cung, "Phân loại TNM trong ung thư phổi phiên bản 8," Tạp chí Y học, 2022.

[4] F. Hasson, E. Nicholson, D. Muldrew và cộng sự, "International palliative care research priorities: A systematic review," BMC Palliative Care, vol. 19, no. 1, p. 8, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12904-020-0520-8

[5] T. N. Thể, "Quan niệm về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời," Sức khỏe, 2021.

[6] E. Chambers, C. Gardiner và J. Seymour, "Patient and carer involvement in palliative care research: An integrative qualitative evidence synthesis review," Palliative Medicine, vol. 33, no. 8, pp. 1041-1054, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1177/0269216319858247

[7] Đ. H. Q. Thịnh và P. X. Dũng, Đại cương chăm sóc giảm nhẹ (Dành cho Điều dưỡng). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Y học, 2021.

[8] P. C. Duy, N. M. Hành và cộng sự, "Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ tại nhà và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình chăm sóc cho người bệnh ung thư tại khoa Ung Bướu-Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở II," 2020.

[9] V. B. Huyền và T. B. Ngọc, "Thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại Trung Tâm Ung Bướu – Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên," Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2023.

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6461

[10] T. T. Liên, "Nhu cầu CSGN của người bệnh ung thư điều trị nội trú tại Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình năm 2019," 2019.

[11] V. Đ. Sơn, "Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư tại trung tâm ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan," 2022.

[12] H. T. M. Huyền, "Hoạt động chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư giai đoạn cuối và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021," 2021.

[13] T. T. Thuận, Điều dưỡng cơ sở 1,2. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2022.

[14] H. T. M. Huyền, "Kiến thức và thái độ của Điều dưỡng về chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3/2018 - 4/2018," 2018.

[15] T. T. L. Anh và N. T. N. Phương, "Kiến thức và thái độ của sinh viên điều dưỡng". Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2021.

Tải xuống

Số lượt xem: 406
Tải xuống: 22

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
Đoàn T. Q. A. Đoàn Thị Quỳnh Anh và Đoàn T. N. Đoàn Thị Ngần, “Đánh giá kết quả chăm sóc và nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ ở người bệnh ung thư tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2023”, HIUJS, vol 27, tr 63–72, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC