Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của phụ huynh đối với chất lượng dịch vụ giáo dục tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA

Các tác giả

  • Huỳnh Thị Thu Thảo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Vũ Trực Phức Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.23.2023.355

Từ khóa:

chất lượng dịch vụ giáo dục, Trường Quốc tế Bắc Mỹ, sự hài lòng của phụ huynh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của phụ huynh về chất lượng giáo dục tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Trên cơ sở của mô hình chất lượng dịch vụ giáo dục của Fridaus Abdullah [1], nghiên cứu thực hiện khảo sát với 370 phụ huynh của Trường SNA và kiểm định bằng phương trình hồi qui tuyến tính. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của phụ huynh đối với chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường, bao gồm: Dịch vụ hỗ trợ có hệ số (β4=0.432), Chương trình giảng dạy có hệ số (β2=0.375), Chương trình ngoại khóa có hệ số (β5=0.350), Cơ sở vật chất có hệ số (β1=0.256) và Đội ngũ giáo viên có hệ số (β3=0.252). Mức độ giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố được xác định bằng phương pháp hồi quy với R2 hiệu chỉnh = 0.573. Tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục tại trường quốc tế Bắc Mỹ SNA.

Abstract

The object of this study is to identify and measure the factors influencing parental satisfaction with the quality of education at the international school of North America. The study used qualitative and quantitative research methods. It based on the model of educational service quality of Fridaus Abdullah, the study conducted a survey with 370 parents of SNA schools and tested by linear regression. The results show that there are 5 factors that impact parental satisfaction with the school's educational service quality, including: Support services with a coefficient (β4=0.432), Teaching program with a coefficient (β2=0.375), Extracurricular program with a coefficient (β5=0.350), Facilities with a coefficient (β1=0.256), and Teaching staff with a coefficient (β3=0.252). The degree of explanation of the relationship between these factors is determined by the regression method with adjusted R2 = 0.573. The author proposes some basic solutions to improve the quality of educational services provided at the North American SNA international school.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Abdullah, Measuring service quality in higher education: HEdPERF versus SERVPERF, Marketing Intelligence and Planning, 24(1), p.31-47, 2006.

[2] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L., “Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, 64(1), 12-40, 1988.

[3] Cronin Jr, J. J., & Taylor, S. A., “Measuring service quality: a reexamination and extension”, Journal of marketing, 56(3), 55-68, 1992.

[4] Michael Fullan, “Leading in a Culture of Change” Edition, Teachers College Press Publishing, 1991.

[5] Nguyễn Hữu Châu, “Chất lượng giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” NXB Giáo Dục, 2008.

[6] Oliver R. L. - W. O. Bearden, “Disconfirmation Processes and Consumer Evaluations in Product Usage”, Journal of Business Research, Vol. 13, pp. 235-246, 1995.

[7] Zeithaml, V.A. and Bitner, M.J., Services Marketing Integrating Customer Focus across the Firm, 2nd Edition, McGraw-Hill, Boston, 2000.

[8] Brown, T.J., Churchill, G.A., and Peter, J.P., “Research note: improving the measurement of service quality. Journal of Retailing”, Vol 69, 126- 39, 1993.

[9] Gann, C. D., The Relationship Between On-Going Factors of Parent Satisfaction in Private Christian Schools in a Southwestern State, 2020. [10] Omondi, A. M., Parental satisfaction with the quality of pre-primary education in Bondo District, Siaya County, Kenya. Unpublished M. Ed Thesis, Kenyatta University, 2013.

[11] Nguyễn Ngọc Điệp, Nghiên cứu tác động của chất lượng đào tạo tới hài lòng của học sinh các trường đại học tại Hà Nội, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2020.

[12] Đồng Trung Chính, “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường cao đẳng kỷ thuật công nghệ Hà Nội”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 57 - số 5 (10/2021).

[13] Nadira, H., Kandampully, J., & Hussain, K., “Students' perceptions of service quality in higher education”, Total Quality Management, 20(5), 523-535, 2009.

[14] Wamaitha, K. E. (2017). Eterminants of parents' satisfaction with quality of services offered in pre-primary schools in Makadara Sub-Sounty, Kenya.

[15] Đinh Phi Hổ, Phương pháp nghiên cứu định lượng, NXB Phương Đông, 2022.

Tải xuống

Số lượt xem: 133
Tải xuống: 108

Đã xuất bản

24.05.2023

Cách trích dẫn

[1]
H. T. T. T. Huỳnh Thị Thu Thảo và V. T. P. Vũ Trực Phức, “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của phụ huynh đối với chất lượng dịch vụ giáo dục tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA”, HIUJS, vol 23, tr 171–180, tháng 5 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ