Nghiên cứu đặc điểm nồng độ LDL-C nhỏ đậm đặc (sdLDL-C) trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Chợ rẫy

Các tác giả

  • Vũ Thị Hải Yến Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Ngô Thị Sa Ly Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Huỳnh Thị Thu Thảo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.607

Từ khóa:

nhồi máu cơ tim cấp, sdLDL-C, biến cố tim mạch

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim cấp là hậu quả của tắc hẹp lòng động mạch vành cấp tính trên nền mảng xơ vữa, trong đó rối loạn chuyển hóa tăng LDL-C là chủ yếu. Tuy nhiên ngày nay nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng LDL-C nhỏ đậm đặc (sdLDL-C) là thủ phạm chính gây nên bệnh cảnh lâm sàng nặng này. Mục tiêu: Xác định nồng độ sdLDL-C và mối liên quan giữa sdLDL-C với một số đặc điểm trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu trên 114 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 3 đến tháng 12/2023. Kết quả: Phân tích 114 đối tượng tham gia nghiên cứu, giá trị trung vị của sdLDL-C là 37.5mg/dl. Tỷ lệ bệnh nhân tăng sd-LDL-C chiếm 72.4%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về phân số tống máu thất trái, biến cố tim mạch nội viện giữa hai nhóm có và không có tăng sdLDL-C. Không có sự khác biệt về giới, huyết áp, BMI, eGFR giữa hai nhóm. Kết luận: Nồng độ trung vị sdLDLC 37.5mg/dL, cao hơn các nghiên cứu khác, không phụ thuộc vào tuổi, giới, BMI, huyết áp, nhưng có mối liên quan giữa tỷ lệ tăng sdLDL-C với biến cố tim mạch nội viện.

Abstract

Background: Acute myocardial infarction is a severe clinical form of life-threatening coronary artery disease. There is much evidence indicate that small dense LDL-C is an important cause induces this status. Objectives: To investigate the level of sdLDL-C and the relationship between this marker and some characteristics in acute coronary syndrome patients. Subjects and methods: The descriptive prospective study of 114 acute coronary syndrome patients hospitalized at the Department of Interventional Cardiology, Cho Ray hospital from March to December 2023. Results: Analyzing 114 subjects participating in the study, the median value of the sdLDL-C was 37.5 mg/dl. Prevalance of patients with elevated concentration of sdLDL-C in people with acute myocardial infarction accounts for 72.8%. There are statistically significant differences in left ejection fraction (EF), cardiac outcomes in hospital between the two groups with and without high sdLDL-C. There were no differences in gender, blood pressure, BMI, age, eGFR between the two groups. Conclusion: Our research showed that the median level of sdLDL-C was 37.5 mg/dL; whereas 72.8 percent of high concentration of this biomarker. sdLDL-C concentration was able to predict cardiac outcomes at the during time in hospital.

Tài liệu tham khảo

[1] N Salari, F Morddarvanjoghi, A Abdolmaleki, et al, “The global prevalence of myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis,” BMC Cardiovascular Disorders, 23(1), p. 206, 2023.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12872-023-03231-w

[2] A. D. Sniderman, “Hypertriglyceridemia and cardiovascular risk: a cautionary note about metabolic confounding”, J Lipid Res, 59(7), pp. 1266-1275, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1194/jlr.R082271

[3] S. Tsai S, “Metabolic syndrome positively correlates with the risks of atherosclerosis and diabetes in a Chinese populatio,” Eur J Intern Med, 54, pp. 40-45, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejim.2018.04.009

[4] R C. Hoogeveen, “Small dense low-density lipoprotein-cholesterol concentrations predict risk for coronary heart disease: the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) study,” Arterioscler Thromb Vasc Biol , 34(5), pp.1069-77, 2014.

DOI: https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.114.303284

[5] A. Ivanova, “Small Dense Low-Density Lipoprotein as Biomarker for Atherosclerotic Diseases,” Oxid Med Cell Longev, 1273042, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1155/2017/1273042

[6] S. Alizadeh-Fanalou, “Small dense low-density lipoprotein-lowering agents,” Biol Chem, 401(10), pp. 1101-1121, 2020

DOI: https://doi.org/10.1515/hsz-2019-0426

[7] M R. Emadzadeh, “Changes in small dense low-density lipoprotein levels following acute coronary syndrome,” Angiology, 64(3), pp. 216-22, 2013.

DOI: https://doi.org/10.1177/0003319712441855

[8] B Enkhmaa, L. Berglund, “Lipoprotein (a): impact by ethnicity and environmental and medical conditions,” J Lipid Res, 57(7), pp. 1111-25, 2016.

DOI: https://doi.org/10.1194/jlr.R051904

[9] T. Imamura, “Estimation of Small Dense LDL-Cholesterol Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome,” Int Heart J, 64(4), pp. 596-601, 2023.

DOI: https://doi.org/10.1536/ihj.23-136

Tải xuống

Số lượt xem: 52
Tải xuống: 6

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
V. T. H. Y. Vũ Thị Hải Yến, N. T. S. L. Ngô Thị Sa Ly, và T. Huynh, “Nghiên cứu đặc điểm nồng độ LDL-C nhỏ đậm đặc (sdLDL-C) trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Chợ rẫy”, HIUJS, vol 29, tr 55–60, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC