Định lượng eugenol trong tinh dầu hương nhu tía bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Các tác giả

  • Phan Nguyễn Thu Xuân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Bùi Thế Vinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.620

Từ khóa:

eugenol, hương nhu tía, HPLC-UV, thẩm định quy trình định lượng

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tinh dầu hương nhu tía và thành phần eugenol từ tinh dầu hương nhu (Ocimum tenuiflorum L. hay Ocimum sanctum L.) có nhiều ứng dụng trong dược, mỹ phẩm. Eugenol có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và nhiều dược tính khác, được sử dụng làm hoạt chất chính trong nhiều sản phẩm dược. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm phát triển một phương pháp đơn giản, độ tin cậy cao để định lượng eugenol trong tinh dầu hương nhu tía bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Tiến hành thẩm định quy trình định lượng: tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ đúng và độ chính xác. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tinh dầu hương nhu tía thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước từ cây được thu hái tại Vườn bảo tồn Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh sau đó tiến hành định lượng eugenol trong tinh dầu với điều kiện sắc ký: HPLC Shimadzu Prominence-i LC-2030, Cột sắc ký: Shimadzu C18 (250 x 4.6 mm, 5 µm). Dung môi pha động: methanol : nước (80:20, tt/tt), kiểu rửa giải: đẳng dòng, tốc độ dòng: 1.0 mL/phút, thể tích tiêm mẫu: 20 µl, bước sóng phát hiện: 281 nm. Kết quả: Tính tuyến tính của phương pháp đạt trong khoảng nồng độ 2.25 - 50µg/mL. Giới hạn phát hiện (LOD) là 0.112 µg/mL, giới hạn định lượng (LOQ) là 0.370 µg/mL. Độ đúng của phương pháp được xác định bằng % tỷ lệ phục hồi trong khoảng: 98.3 - 101.8%. Độ chính xác có RSD% = 0.56%. Hàm lượng eugenol trong tinh dầu là 84.7%. Kết luận: Các kết quả khảo sát đều đạt yêu cầu về các chỉ tiêu tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ đúng, độ chính xác. Phương pháp này có thể áp dụng để xác định hàm lượng eugenol trong tinh dầu hương nhu tía.

Abstract

Background: Basil essential oil and its component eugenol (from Ocimum tenuiflorum L. or Ocimum sanctum L.) have numerous applications in pharmaceuticals and cosmetics. Eugenol possesses anti-inflammatory, antibacterial, and various other medicinal properties, making it a key active ingredient in various pharmaceutical products. Objectives: This study aims to develop a simple, reliable method for quantifying eugenol in the essential oil of holy basil using high-performance liquid chromatography (HPLC). The quantification process will be validated by assessing system compatibility, specificity, linearity, accuracy, and precision. Materials and Method: The essential oil of holy basil was obtained by steam distillation from plants collected at the Conservation Garden of the Ho Chi Minh City Center for Ginseng and Medicinal Materials. Eugenol quantification in the essential oil was carried out under the following HPLC conditions: Shimadzu Prominence-i LC-2030 HPLC system, Shimadzu C18 column (250 x 4.6 mm, 5 µm), mobile phase: methanol: water (80:20, v/v), isocratic elution, flow rate: 1.0 mL/min, injection volume: 20 µL, detection wavelength: 281 nm. Results: The method demonstrated linearity in the concentration range of 2.25 - 50 µg/ml. The limit of detection (LOD) was 1.201 µg/ml, and the limit of quantification (LOQ) was 3.641 µg/ml. The method's accuracy was determined by a recovery rate of 98.3 - 101.8%, and its precision was indicated by an RSD% of 0.56%. Eugenol content in essential oil is 84.7% Conclusion: The results meet the requirements for system suitability, specificity, linearity, accuracy, and precision. This method can be applied to determine the eugenol content in basil essential oil.

Tài liệu tham khảo

[1] A. K. Shasany, "The Holy Basil (Ocimum sanctum L.) and its Genome," Indian Journal of History of Science, vol. 51, no. 2.2, pp. 343-350, 2016.

DOI: https://doi.org/10.16943/ijhs/2016/v51i2.2/48446

[2] H. Kabuto, M. Tada and M. Kohno, "Eugenol [2-Methoxy-4-(2-propenyl) phenol] Prevents 6-Hydroxydopamine-Induced Dopamine Depression and Lipid Peroxidation Inductivity in Mouse Striatum," Biological and Pharmaceutical Bulletin, vol. 30, no. 3, pp. 423-427, 2007.

DOI: https://doi.org/10.1248/bpb.30.423

[3] M. Ulanowska and B. Olas, "Biological Properties and Prospects for the Application of eugenol - A Review," International Journal of Molecular Sciences, vol. 22, no. 7, pp. 3671, 2021.

DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22073671

[4] V. T. T. Tuyền, N. T. M. Biên, “Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh của tinh dầu hương nhu tía (Ocimum sanctum L.) ở Bình Định”, Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Quy Nhơn, pp. 83-90, 2019.

[5] S.M. Yun, M.H. Lee, K.J. Lee, H.O. Ku, S.W. Son, Y.S. Joo, “Quantitative analysis of eugenol in clove extract by a validated HPLC method”, J AOAC Int, 93(6), pp.1806-10, 2010.

DOI: https://doi.org/10.1093/jaoac/93.6.1806

[6] B. Y. K. Sruthi, B. M. Gurupadayya, K. Venkata Sairam, T. Narendra Kumar, “Development and validation of GC method for the estimation of eugenol in clove extract”, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(2), pp. 473-476, 2014.

[7]Deepika Yadav, “Quantitative Analysis of Eugenol in Clove Extract and Nanoparticle Formulation by a Validated High-Performance Thin-layer Chromatographic Method”, Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(2), pp. 115-119, 2021.

DOI: https://doi.org/10.35652/IGJPS.2021.112006

[8] Bộ Y Tế, Chuyên luận dược liệu, Dược Điển Việt Nam V, Tập 2, Hà Nội, NXB Y Học, pp. 1202-1203, 2018.

[9] Hướng dẫn của ASEAN về thẩm định quy trình phân tích.

[10] P. Raina, A. Kumar, M. Dutta, “Chemical characterization of aroma compounds in essential oil isolated from "Holy Basil" (Ocimum tenuiflorum L.) in India”, Genet Resour Crop Evol, 60(5), pp. 1727, 2013.

DOI: https://doi.org/10.1007/s10722-013-9981-4

[11] J. A. Pino, A. Rosado, M. Rodriguez, D. Garcia, “Composition of the Essential Oil of Ocimum tenuiflorum L. Grown in Cuba”, Journal of Essential Oil Research, 10(4), pp. 437,1998.

DOI: https://doi.org/10.1080/10412905.1998.9700937

[12] C. de Oliveira, S. M. de Morais, H. A. de Sousa, … J. O. B. Carioca, “Chemical composition and antioxidant potential of essential oils from different Ocimum species (Basil)”, Brazilian Journal of Development, Curitiba, vol.7, no.3, pp. 24422-24442, 2021.

DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-241

Tải xuống

Số lượt xem: 53
Tải xuống: 6

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
P. N. T. X. Phan Nguyễn Thu Xuân và B. T. V. Bùi Thế Vinh, “Định lượng eugenol trong tinh dầu hương nhu tía bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao”, HIUJS, vol 29, tr 169–176, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC