Quay trở lại Chi tiết Bài báo Định lượng wedelolactone trong cao đặc cỏ mực Eclipta prostrata L. (Asteraceae) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tải xuống Tải xuống PDF