Kiến thức sử dụng kháng sinh và yếu tố liên quan của người dân Thành phố Cần Thơ năm 2023

Các tác giả

  • Mã Huỳnh Tố Trinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Nguyễn Bùi Hồng Thi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Đặng Huỳnh Thư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Hà Vũ Ngọc Trâm Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Lưu Đỗ Thanh Xuân Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Nguyễn Phục Hưng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Lê Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.577

Từ khóa:

Kiến thức, Kháng sinh, Đề kháng kháng sinh, Cần Thơ

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Vấn đề về đề kháng thuốc kháng sinh ngày càng trở nên trầm trọng, đáng báo động. Kiến thức sử dụng kháng sinh là yếu tố cơ bản quyết định khả năng sử dụng kháng sinh và tình trạng đề kháng kháng sinh ở người dân. Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng kiến thức và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến kiến thức của người dân trên một số quận huyện thuộc địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 414, qua phỏng vấn trực tiếp người dân sống tại các quận/huyện trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Kết quả: Đối tượng nghiên cứu là nữ chiếm đa số với tỷ lệ 56%, trình độ đại học chiếm tỷ lệ 55.1%, có thu nhập hàng tháng dưới 10 triệu (73%). Tỷ lệ người dân tham gia khảo sát đạt mức kiến thức chung về kháng sinh tốt, trung bình, kém lần lượt là 62.8%, 27.3%, 9.9%. Các yếu tố có liên quan đến điểm trung bình kiến thức bao gồm người có trình độ sau đại học và nhân viên ngành y tế. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy đa số người dân có kiến thức tốt về kháng sinh và trình độ, nghề nghiệp là hai yếu tố có liên quan đến thực trạng kiến thức.

Abstract

Background: The problem of antibiotic resistance is becoming increasingly serious and alarming. Knowledge of antibiotic use is the basic factor that determines the ability to use antibiotics and antibiotic resistance in people. Objectives: The study was conducted to assess the current state of knowledge and related factors affecting the knowledge of people in some districts of Can Tho city by 2023. Materials and methods: Cross-sectional descriptive study with sample size of 414, through direct interviews with people living in districts in Can Tho city. Results: The majority of research subjects were female (56%). People who got a university degree accounted for 55.1%. Most people have an income lower than 10 million (73%). The percentage of people participating in the survey with good, average, and poor general knowledge of antibiotics was 62.8%, 27.3%, 9.9%, respectively. The study subjects had a higher average knowledge score than the remaining subjects, including people with postgraduate degrees and medical staff. Conclusions: The study showed that most people in Can Tho city have good knowledge and education level and occupation are two factors related to the current state of knowledge.

Tài liệu tham khảo

[1] Aref A Bin Abdulhak et al., “Non prescribed sale of antibiotics in Riyadh, Saudi Arabia: a cross sectional study”, BMC Public Health, 11, 538, 2011.

DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-538

[2] World Health Organization (WHO), https://www.who.int/vietnam/health-topics/antimicrobial-resistance, truy cập ngày 03/6/2023.

[3] Hoàng Huyền Hương, “Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về thuốc kháng sinh của người mua thuốc tại một số cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn Hà Nội”, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2017.

[4] Nguyễn Ngọc Nghĩa và Bùi Thị Xuân, “Khảo sát kiến thức và thực hành sử dụng thuốc kháng sinh của người dân từ 30 tuổi trở lên tại xã Văn Phú thành phố Yên Bái năm 2023”, Tạp Chí Y học Việt Nam, 531(2), 2023.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7190

[5] Ngô Thị Mỹ Bình và cộng sự, “Kiến thức và thực hành sử dụng kháng sinh ở người cao tuổi tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, số 22-23-24-25, 1-7, 2019.

[6] Nguyễn Thị Phương Thúy, “Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành bán kháng sinh của người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc ở Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội, 63, 2021.

[7] Hưng, T. T. M. và cộng sự, “Kiến thức, thực hành về sử dụng kháng sinh của bệnh nhân tại trạm y tế xã của một số vùng miền Việt Nam năm 2018–2019”, Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 84–94, 2021.

DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/99

[8] Hair, J.F., Multivariate data analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2010.

[9] Ossama Mansoura et al., "Community Pharmacist's role in controlling bacterial antibiotic resistance in Aleppo, Syria", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 11(2), pp. 135-142, 2017.

[10] Col NF O'Connor R.W., “Self-medication with antibiotics: a national cross-sectional survey in Sri Lanka”, Rev Infect Dis., 9, 1-28, 2018.

[11] Hidayah Karuniawati et al., “Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice of Antibiotic Use among the Population of Boyolali, Indonesia: A Cross-Sectional Study”, nt. J. Environ. Res. Public Health, 18(16), 825, 2021.

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18168258

[12] Nguyễn Thị Hải Hà và cộng sự, “Kiến thức thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng thuốc kháng sinh của người dân phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội” TNU Journal of Science and Technology, 194(01), 35-40, 2019.

[13] Lawan Sa'adatu Sunusi, “Assessment of Knowledge and Attitude toward Antibiotic Use and Resistance among Students of International University of Africa, Medical complex, Sudan”, Glob Drugs Therap, Vol 4, pp.1-6, 2022.

DOI: https://doi.org/10.15761/GDT.1000171

Tải xuống

Số lượt xem: 392
Tải xuống: 14

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
H. T. T. Mã, “Kiến thức sử dụng kháng sinh và yếu tố liên quan của người dân Thành phố Cần Thơ năm 2023”, HIUJS, vol 27, tr 179–186, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC