Đánh giá một số đặc tính của màng lọc hướng đến khả năng tái sử dụng khẩu trang N95

Các tác giả

  • Huỳnh Thị Mỹ Duyên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Lê Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Lê Hữu Phước Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Trần Thị Như Lê Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.559

Từ khóa:

khẩu trang N95, màng lọc khẩu trang, tái sử dụng

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Khẩu trang N95 được dùng cho cán bộ y tế vì có khả năng lọc được 95% bụi mịn có kích thước 0.3 µm trong không khí. Chi phí cho sử dụng khẩu trang N95 là rất lớn. Việc tái sử dụng khẩu trang N95 được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và giảm lượng rác thải y tế, góp phần bảo vệ môi trường. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương pháp khử nhiễm lên hình thái, cấu trúc, phẩm chất màng lọc trong khẩu trang N95 và xác định số lần tái sử dụng an toàn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Khẩu trang N95 được khử nhiễm và đánh giá phẩm chất màng lọc bằng cách khảo sát hình thái và đánh giá hiệu quả lọc. Phương pháp khử nhiễm tốt nhất sẽ được thực hiện 5 chu kỳ khử nhiễm và đánh giá, từ đó xác định số lần tái sử dụng an toàn. Kết quả: Phương pháp sấy và phương pháp xông hơi ethylene oxide có thể giữ được phẩm chất màng lọc và hiệu quả lọc. Sau 4 chu kỳ sấy và 3 chu kỳ xông hơi ethylene oxide, phẩm chất màng lọc trong khẩu trang có thay đổi. Kết luận: Khẩu trang N95 có thể tái sử dụng tối đa qua 4 chu kỳ bằng phương pháp sấy hoặc 3 chu kỳ bằng phương pháp xông hơi ethylene oxide.

Abstract

Background: Medical staff use N95 respirators, which filter out 95% of airborne particles greater than 0.3 µm. The N95 mask is incredibly expensive to use. It is anticipated that reusing N95 respirators will increase economic efficiency, decrease medical waste, and improve environmental protection. Objectives: The purpose of the study is to ascertain the number of reuses and examine how various cleaning techniques affect the filter membrane quality of N95 respirators. Materials and method: Sterilization of N95 respirators is followed by an assessment of the filter quality and filtration efficiency. Doing five disinfection cycles and evaluating the results will yield the most accurate number of reuses. Results: Filter quality and filtration efficiency may be preserved by using vaporous hydrogen peroxide and dry heat. The mask's filter quality changed during three cycles of vaporous hydrogen peroxide and four cycles of dry heat. Conclusion: N95 respirators can be reused four times with dry heat and three times with vaporous hydrogen peroxide.

Tài liệu tham khảo

[1] The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), “NIOSH Guide to the Selection and Use of Particulate Respirators”, 1996. [Online]. Available: https://www.cdc.gov/niosh/docs/96-101/default.html [Accessed Aug. 26,2023].

[2] World Health Organization (2015), “Boil water - WHO technical brief”, 2015. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-WSH-15.02[Accessed Aug. 26,2023].

[3] Centers for Disease Control and Prevention, “Decontamination and Reuse of Filtering Facepiece Respirators”, 2020. [Online]. Available: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/90574 [Accessed Aug. 26, 2023].

[4] David B. Williams, C.Barry Carter, “The Transmission electron microscope”, Transmission electric microscopy, Springer Science + Bussiness Media,LLC, New York, 1996, pp.9-11, 2021.

[5] Trần Vĩnh Thiện và Nguyễn Thị Mai Trinh, “Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ xanhmethylene của MIL-100(Fe)”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Phú Yên, số 17, tr.1-8, 2018.

[6] Lê Diệu Thư và Trần Vĩnh Hoàng, “Khảo sát khả năng hấp phụ xanh metylencủa vật liệu màng graphen oxit/polyvinyl alcohol”, Tạp chí JST: Engineering and Technology for Sustainable Development, 1(1), tr.28-32, 2021.

[7] Chin AW, Chu JTS, Perera MR, et al., “Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions”, Lancet Microbe vol 1(1), 2020, pp. 10. DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3.

DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30095-1

[8] Lore MB, et al., “Effectiveness of three decontamination treatments against influenza virus applied to filtering facepiece respirators”, Ann Occup Hyg, vol 56, pp. 92-101, 2012.

[9] Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al.,“Aerosol and surface stability of SARS-CoV- 2 as compared with SARS-CoV-1”. N Engl J Med, vol 382, pp. 1564-1567, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973

[10] Benjamin E. Steinberg et al., “Efficacy and safety of decontamination for N95 respirator reuse: a systematic literature search and narrative synthesis”, Can J Anesth/J Can Anesth, vol 67, pp. 1814–1823, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1007/s12630-020-01770-w

[11] Lin TH et al., “Filter quality of electret masks in filtering 14.6–594 nm aerosol particles: effects of five decontamination methods”, PLoS One, vol 12 (10), 2017. DOI: https://doi.org/10.1371/journal .pone.0186217

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186217

[12] Leticia Mitiko Kobayashi et al., “Extended use or reuse of N95 respirators during COVID-19 pandemic: An overview of national regulatory authority recommendations”, Infection Control & Hospital Epidemiology, vol 41, pp. 1364–1366, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2020.173

Tải xuống

Số lượt xem: 383
Tải xuống: 4

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
H. T. M. D. Huỳnh Thị Mỹ Duyên, L. T. M. N. Lê Thị Minh Ngọc, L. H. P. Lê Hữu Phước, và T. T. N. L. Trần Thị Như Lê, “Đánh giá một số đặc tính của màng lọc hướng đến khả năng tái sử dụng khẩu trang N95 ”, HIUJS, vol 27, tr 29–36, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả