Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023

Các tác giả

  • Lê Mỹ Phụng Sở Y tế Vĩnh Long
  • Võ Thị Mỹ Hương Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Nguyễn Phục Hưng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Phạm Thành Suôi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Phan Thị Vân Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Trương Kiều My Trung tâm Y tế Giá Rai
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.578

Từ khóa:

Thang đo, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Người tiêu dùng, Vĩnh Long

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) đang dần trở nên được ưa chuộng trên thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, nghiên cứu về các nhân tố tác động ý định mua TPBVSK vẫn còn rất hạn chế về số lượng lẫn chất lượng. Mục tiêu: chuẩn hóa bảng câu hỏi phỏng vấn người dân về thái độ, chuẩn chủ quan, ý thức sức khỏe, giá cảm nhận, cảm nhận về sự an toàn và ý định mua TPBVSK. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bộ câu hỏi được góp ý bởi 7 chuyên gia, khảo sát thử trên 50 người dân tại tỉnh Vĩnh Long theo phương pháp mô tả cắt ngang, thông qua phỏng vấn trực tiếp. Kết quả: Bộ câu hỏi khảo sát người dân về kiến thức, thái độ, chuẩn chủ quan, ý thức sức khỏe, giá cảm nhận, cảm nhận về sự an toàn và ý định mua TPBVSK sau khi đánh giá phân tích bằng các phương pháp phân tích thường qui bao gồm 6 nhân tố, 40 biến, các thang đo đều đạt giá trị cho phép của các phép kiểm. Kết luận: Đã xây dựng và chuẩn hóa thang đo đo lường ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023 gồm 6 nhân tố: Thái độ (A): 10 câu hỏi, Chuẩn chủ quan (SN): 8 câu hỏi, Sự an toàn (S): 4 câu hỏi, Ý thức sức khỏe (HA): 8 câu hỏi, Giá cảm nhận (PP): 4 câu hỏi, Ý định mua TPBVSK (I): 6 câu hỏi.

Abstract

Background: Dietary supplements have been becoming more and more popular in the healthcare market in Vietnam in particular and in the world in general. However, studies discover factors affecting the intention to buy those foods are still limited in both quantity and quality. Objectives: standardize questionnaires to interview people about attitudes, subjective norm, health awareness, perceived price, perceived safety and intention to buy Health Supplement. Materials and methods: The questionnaire was commented on by 7 experts and was tested on 50 people in Vinh Long province via direct interviews. This research uses a cross-sectional descriptive method. Results: A set of questions surveyed people about knowledge, attitudes, subjective standards, health awareness, perceived price, perceived safety and intention to buy health care products is created after analytical evaluation, which using routine analysis methods includes: 6 factors, 40 variables, and the measurement scales are accurate and reliable. Conclusion: A scale to measure consumers' intention to buy Health Supplement in Vinh Long province in 2022-2023 has been built and standardized, including 6 factors: Attitude (A): 10 questions, Subjective norm (SN): 8 questions, Safety (S): 4 questions, Health awareness (HA): 8 questions, Perceived price (PP): 4 questions, Intention to buy health care products (I): 6 questions.

Tài liệu tham khảo

[1] Chính phủ, “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm”, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, 2018.

[2] P. T. Huyền, H. H. Phương, T. D. Huyền và cộng sự, “Niềm tin của người tiêu dùng với thực phẩm chức năng: nghiên cứu tại một số tỉnh miền Bắc”, Tạp chí Công thương, 7, 2021.

[3] Grand view research. Functional Foods Market Size, Share & Trends Analysis Report By Ingredient (Carotenoids, Prebiotics & Probiotics, Fatty Acids, Dietary Fibers), By Product, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030. Available from: URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/functional-food-market

[4] Elashoff JD and Lemeshow S, Sample Size Determination in Epidemiologic Studies. Handbook of Epidemiology, p.559–594, 2005.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-26577-1_15

[5] Ajzen, I., “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.1991.

DOI: https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

[6] Hair, J. F., Black, W., Babin, B., & Anderson, R., Multivariate data analysis, 7th ed.. Hoboken, NJ: Pearson Prentice Hall, 2009.

[7] N. Đ. Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh - Thiết kế và thực hiện, NXB Lao động xã hội, 2011.

Tải xuống

Số lượt xem: 396
Tải xuống: 15

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
L. M. P. Lê Mỹ Phụng, V. T. M. H. Võ Thị Mỹ Hương, N. P. H. Nguyễn Phục Hưng, P. T. S. Phạm Thành Suôi, P. T. V. Phan Thị Vân, và T. K. M. Trương Kiều My, “Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023”, HIUJS, vol 27, tr 187–194, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả