Phân tích chi phí điều trị tăng huyết áp ngoại trú có bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Phục Hưng Trường Đại học Y dược Cần Thơ
  • Nguyễn Dĩnh Khiêm Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang
  • Phan Thị Vân Trường Đại học Y dược Cần Thơ
  • Nguyễn Thị Hải Yến Trường Đại học Y dược Cần Thơ
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.26.2023.520

Từ khóa:

chi phí, tăng huyết áp, ngoại trú, Trung tâm y tế huyện Vị Thủy

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc phân tích chi phí điều trị tăng huyết áp là cần thiết tại một trung tâm y tế tuyến huyện, nơi mà việc phân tích các chi phí cho các bệnh mạn tính chưa được chú trọng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích chi phí trực tíếp và một số yếu tố liên quan trên người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang về chi phí điều trị trên 1,719 bảng kê ngoại trú có bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022; nghiên cứu được thực hiện dựa trên quan điểm của người bệnh (người chi trả). Kết quả: chi phí bình quân/đợt điều trị là 108,202 đồng. Tổng chi phí khám chữa bệnh của người bệnh là 185,754,674 đồng, tỷ trọng cao nhất là chi phí thuốc (64.1%). Trong đó, chi phí cho nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp là 89.1%, chi phí bảo hiểm chiếm 98.6%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chi phí giữa các nhóm định mức bảo hiểm, số ngày điều trị và các bệnh mắc kèm (p<0.05). Kết luận: Chi phí thuốc chiếm tỷ trọng cao nhất; có sự khác biệt về chi phí điều trị giữa các nhóm khác nhau về số ngày điều trị, mức hưởng bảo hiểm y tế và các bệnh mắc kèm.

Abstract

Background: Analyzing the cost of treating hypertension is necessary at a district medical center, where the analysis of costs for chronic diseases has not been focused. The study was conducted to analyze direct costs and some related factors on outpatient hypertension patients with health insurance at Vi Thuy district Medical Center, Hau Giang province in 2022. Material and methods: cross-sectional description of treatment costs on 1,719 outpatient statements with health insurance at Vi Thuy District Medical Center from January 2022 to December 2022. Results: costs and cost structure for outpatients: average cost/treatment session is 108,202 VND. The patient's total medical examination and treatment costs are 185,754,674 VND, the highest proportion is medicine costs (64.1%). Of which, the cost for drugs to treat hypertension is 89.1%, insurance costs account for 98.6%. There are differences in costs between insurance coverage groups, number of days of treatment and comorbidities (p<0.05). Conclusion: Drug costs account for the highest proportion; There are differences in treatment costs between different groups in terms of the number of days of treatment, health insurance coverage, and comorbidities.

Tài liệu tham khảo

[1] T.V.Huy, “Từ khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp ACC/AHA 2018 đến khuyến cáo ESC/ESH và VNHA/VSH 2018”, Phân hội tăng huyết áp Việt Nam, 2018.

[2] L.H.Liên, N.C.Linh, N.T.N.Hà, Đ.D.Khánh, “Nghiên cứu tình hình và tính hợp lý sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu năm 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 520 – tháng 11 – Số 1B, 84-88, 2022.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1B.3929

[3] P.T.Xuyên, “Thực trạng tăng huyết áp ở người dân từ 45-64 tuổi tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và chi phí – hiệu quả của biện pháp can thiệp”, Luận án tiến sĩ Y tế công cộng, Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương, 2019.

DOI: https://doi.org/10.18173/2354-1059.2019-0017

[4] L.N.N.Trâm, “Phân tích chi phí thuốc điều trị ngoại trú trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”, Tạp chí Y Dược học, số 1, tập 12, tháng 2/2022.

[5] N.T.Chung, T.N.Hà và L.V.Hiếu, “Phân tích chi phí khám chữa bệnh tăng huyết áp ở tuyến y tế cơ sở của tỉnh Hà Nam năm 2019 và một số yếu tố liên quan”, Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 63–70, 2021.

DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/420

[6] P.R.Rachana, Anuradha and M.C.Shivamurthy (2014), “Anti Hypertension Prescribing Patterns and Cost Analysis for Primary Hypertension: A retrospective study”, Journal of clinical and diagnostic research, 8(9), HC19-HC22, 2014.

[7] S.H.Kim, D.W.Shin, S.Kim,…, Kim YH, Jeon SA, Kwon YC, “Prescribing Patterns of Antihypertensives for Treatment-Native Patients in South Korea”, Korean NHISS Claim Data. Int J Hypertens, 2019 Aug 25;2019:4735876, 2021.

DOI: https://doi.org/10.1155/2019/4735876

Tải xuống

Số lượt xem: 1021
Tải xuống: 311

Đã xuất bản

24.11.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. P. H. Nguyễn Phục Hưng, N. D. K. Nguyễn Dĩnh Khiêm, P. T. V. Phan Thị Vân, và N. T. H. Y. Nguyễn Thị Hải Yến, “Phân tích chi phí điều trị tăng huyết áp ngoại trú có bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang năm 2022”, HIUJS, vol 26, tr 1–8, tháng 11 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC SỨC KHOẺ

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả