Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu lĩnh vực sản phẩm nhãn hiệu riêng

Các tác giả

  • Trần Thị Nhinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Chung Huệ Nhã Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Thị Tường Vi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Hoài Nhật Thi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.27

Từ khóa:

Ý định mua hàng, cảm nhận về chất lượng, cảm nhận về giá, hình ảnh cửa hàng, quảng cáo

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của sinh viên đối với các sản phẩm nhãn hiệu riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm khám phá mức độ liên kết và mối quan hệ của các yếu tố đó với ý định mua hàng và trên cơ sở phân tích đó phát triển các tác động quản lý đối với các nhà hoạch định chính sách và chủ cửa hàng để loại bỏ những cản trở trong sự phát triển của các thương hiệu tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu mà nhóm tác giả sử dụng là nghiên cứu hỗn hợp thông qua bảng câu hỏi khảo sát được thu thập với quy mô mẫu phân tích là 500 mẫu. Đối tượng thực hiện khảo sát là sinh viên đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH Ngoại Thương cơ sở 2, Tôn Đức Thắng, Sài Gòn, Công nghiệp Thực phẩm, Hoa Sen, Hồng Bàng). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố tác động đến ý định mua hàng của sinh viên là (1) Cảm nhận về chất lượng, (2) Cảm nhận về giá, (3) Hình ảnh cửa hàng, (4) Quảng cáo, (5) Bao bì, (6) Ý định mua hàng.

Abstract

The main objective of this study is to determine the factors affecting the purchase intention of students towards private label products in Ho Chi Minh City. To explore the degree of association and relationship of those factors with purchase intention and on the basis of that analysis develop the managerial implications for policy makers and store owners to eliminate obstacles in the development of private brands in Ho Chi Minh City, Vietnam. In this study, the author's team delves into understanding and exploring the factors that affect students' purchase intention for private label products. The research method used by the authors is a mixed study through a survey questionnaire collected with a sample size of 350 samples, after selecting and discarding unsuitable samples, 320 samples were collected. The subjects of the survey are students studying in Ho Chi Minh City (Foreign Trade University, Ton Duc Thang University, Sai Gon University, Ho Chi Minh City University of Food Industry, Hoa Sen University, Hong Bang International University). Then, the authors process and analyze the data using SPSS software version 26.0. The results after analyzing the data show that there are 5 factors affecting the purchase intention of students: (1) Perceived quality, (2) Perceived price, (3) Store image, (4) Advertisement, (5) Packaging, (6) Purchase intention.

Tài liệu tham khảo

[1] Baltas, G., “Determinants of store brand choice: a behavioral analysis”, Journal of Product & Brand Management, 6(5), 315-324, 1997.

[2] Raju, J. S., Sethuraman, R., & Dhar, S. K., “The introduction and performance of store brands”, Management Science, 41(6), 957-978, 1995.

[3] Tunsakul, K., “Generation Z's perception of service scape, their satisfaction and their retail shopping behavioral outcomes”, Human Behavior, Development and Society, 19, 123-133, 2018.

[4] Priporas, C. V., Stylos, N., & Fotiadis, A. K., “Generation Z consumers' expectations of interactions in smart retailing: A future agenda”, Computers in Human Behavior, 77, 374-381, 2017.

[5] Laaksonen, H., & Reynolds, J., “Own brands in food retailing across Europe”, Journal of Brand Management, 2(1), 37-46, 1994.

[6] Boutsouki, C., Zotos, Y. and Masouti, Z., “Consumer behavior towards own label: monitoring the Greek experience”, Agricultural Economics Review, Vol.9 (1), 2008.

[7] Thắng, H. N. Và Độ, N. T, “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam: Nghiên cứu mở rộng thuyết hành vi có kế hoạch”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 32(4), 21-28, 2016.

[8] Trần Thị Minh Ngọc, “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm nhãn hiệu riêng siêu thị bán lẻ của người tiêu dùng tại Thành phố Biên Hòa”, Tạp chí công thương, 2021

[9] Tạ Văn Thành - Đặng Xuân Ơn, “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Thế hệ Z tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 229(6), 27-35, 2021.

[10] Liljander, V., Polsa, P. and Riel, A llard., “Modeling consumer responses to an apparel store brand: store image as a risk reducer”, Journal of retailing and consumer service, 16(4), 281-290, 2009.

[11] Jaafar, S. N., Lalp, P. E., & Naba, M. M., “Consumers' perceptions, attitudes and purchase intention towards private label food products in Malaysia”, Asian Journal of Business and Management Sciences, 2(8), 73-90, 2013.

[12] Ajzen, I., “The theory of planned behavior”, Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211, 1991.

[13] Ajzen, I., & Fishbein, M., “A Bayesian analysis of attribution processes”, Psychological bulletin, 82(2), 261, 1975.

[14] Ailawadi, K.L., Neslin, S.A., Gedenk, K., “Pursuing the value-conscious consumer: Store Brand versus National Brand Promotions”, Journal of marketing, Vol. 65(1). pp.71-89, 2001.

[15]. Evans, J. R., & Berman, B., “Conceptualizing and operationalizing the business-tobusiness value chain”, Industrial Marketing Management, 30(2), 135-148, 2001.

[16] Chang, C. Y., The moderating effect of brand trust on the relationship between perceived value and purchase intention: The case of advanced tea-leaf. Unpublished Masters thesis, Dayen University, Taiwan, 2006.

[17] Grunert, K.G., Bredahl, L. and Brunso, K., “Consumer perception of meat quality and implications for product development in the meat sector- a review”, Meat Science, 66, 259-272, 2004.

[18] Munusamy, J., & Wong, C. H., “Relationship between marketing mix strategy and consumer motive: an empirical study in major Tesco stores”, Unitar e-journal, 4(2), 41-56, 2008.

[19] Uusitalo, O., “Consumer perceptions of grocery retail formats and brands”, Int.J. Retail Distrib. Manage, 29 (5), 214-225, 2001.

[20] Kim, N. and Parker, P., “Collusive conduct in private label markets”, Int. J.Res. Market, 16(2), 143-155, 1999.

[21] Steinberg and Jules., “Good detail promotions don't cost much but they pay”, This week in consumer electronics, 16 (3), 30, 2001.

[22] Ampuero, O., & Vila, N., “Consumer perceptions of product packaging”, Journal of Consumer Marketing, 23(2), 100-112, 2006.

[23] Jaafar, S. N., Lalp, P. E., & Naba, M. M. “Consumers' perceptions, attitudes and purchase intention towards private label food products in Malaysia”, Asian Journal of Business and Management Sciences, 2(8), 73-90, 2013.

Tải xuống

Số lượt xem: 960
Tải xuống: 533

Đã Xuất bản

01.01.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. Trần Thị, H. N. Chung, T. T. V. Lê, và H. N. T. Nguyễn, “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu lĩnh vực sản phẩm nhãn hiệu riêng”, HIUJS, vol 21, tr 1–8, tháng 1 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ