Đánh giá hoạt tính ức chế α - glucosidase của một số dược liệu trên mô hình in-vitro

Các tác giả

  • Trần Trung Trĩnh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Đỗ Thị Anh Thư Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Hiền Khôi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lý Hồng Hương Hạ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.568

Từ khóa:

Hibiscus sabdariffa, Camellia yokdonensis, Clitoria ternatea, α-glucosidase

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường là bệnh mãn tính khá phổ biến trong thời gian gần đây và ngày càng nhiều ở giới trẻ. Một số dược liệu cho thấy khả năng hỗ trợ làm hạ đường huyết như Đậu biếc hay Bụp giấm, ngoài ra còn có cây trà Yok – đôn là loài cây mới được phát hiện ở Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy tiềm năng của các dược liệu này với tác dụng hạ đường huyết hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Mục tiêu nghiên cứu: Thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính hạ đường huyết in -vitro bằng phương pháp ức chế enzyme α-glucosidase của 3 dược liệu Bụp giấm, Đậu biếc, Trà Yok – đôn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: đài hoa Bụp giấm, hoa Đậu biếc, hoa Trà Yok – đôn. Phương pháp Ciuley cải tiến để xác định sơ bộ thành phần hóa học và phương pháp ức chế enzyme α-glucosidase. Kết quả: Thành phần hóa học của 3 dược liệu .Ức chế α-glucosidase cao nhất là Bụp giấm (IC50 là 1.22 ± 0.04 μg/mL), tiếp theo hoa Trà Yok-đôn (IC50 là 94.52 ± 7.75 μg/mL), và cuối cùng là hoa Đậu biếc (IC50 > 256 μg/mL). Kết luận: Đài hoa Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa), hoa Đậu biếc (Clitoria ternatea) và hoa trà Yok – đôn (Camellia yokdonensis) có hoạt tính ức chế α-glucosidase được xác định.

Abstract

Background: Diabetes is a chronic disease, which is common today and increasing common among young people. Some herbs show hypoglycemic activity such as Clitoria ternatea and Hibiscus sabdariffa. In addition, the Yok - Don tea tree is a new species discovered in Vietnam. Research solves the problem of foods with hypoglycemic effects that support diabetes treatment. Objectives: Chemical composition and investigation of hypoglycemic activity by in-vitro method of inhibiting α-glucosidase enzyme of Hibiscus sabdariffa, Clitoria ternatea and Camellia yokdonensis. Materials and method: Hibiscus sabdariffa calyx, Clitoria ternatea flower, Camellia yokdonensis flower. Ciuley method and inhibits α-glucosidase enzyme. Results: Chemical composition of the 3 species. The highest α-glucosidase inhibition activicty is Hibiscus sabdariffa calyx (IC50 is 1.22 ± 0.04 μg/ml), followed by Camellia yokdonensis flower (IC50 is 94.52 ± 7.75 μg/ml) and finally is Clitoria ternatea flower (IC50 > 256 μg/ml). Conclusion: Hibiscus sabdariffa calyx, Clitoria ternatea flower, Camellia yokdonensis flower have hypoglycemic activity by inhibits α-glucosidase.

Tài liệu tham khảo

[1] WHO, Bệnh đái tháo đường ở Việt Nam [Trực tuyến] https://www.who.int/vietnam/vi/health-topics/diabetes, Truy cập 1/11/2023

[2] Kooti, W., Farokhipour, M., Asadzadeh, Z., Ashtary-Larky, D., & Asadi-Samani, M. “The role of medicinal plants in the treatment of diabetes: a systematic review.” Electronic physician, 8(1), 1832–1842, 2016.

DOI: https://doi.org/10.19082/1832

[3] Bule M, Albelbeisi AH, Nikfar S,. “The antidiabetic and antilipidemic effects of Hibiscus sabdariffa: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.” Food Res Int. 130,108980, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.108980

[4] Chintha Lankatillake;Shiqi Luo;Matthew Flavel; (2021). “Screening natural product extracts for potential enzyme inhibitors: protocols, and the standardisation of the usage of blanks in α-amylase, α-glucosidase and lipase assays” . Plant Methods, 17, 3, 2021.

DOI: https://doi.org/10.1186/s13007-020-00702-5

[5] Đ. H. Bích, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006.

[6] Lê Nguyệt Hải Ninh, “Nghiên cứu phân loại chi trà (Camellia L.) thuộc họ Chè (Theaceae D. Don) ở Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội Trường đại học Khoa học Tự nhiên, 2018.

[7] Kamilla, Linggam, Surash Ramanathan and Sreenivasan Sasidharan. “Antimicrobial Activity of Clitoria ternatea (L.) Extracts.” Pharmacologyonline. 1, 731-738, 2009

[8] Li, C., Tang, W., Chen, S., He, J., Li, X., Zhu, X., Li, H., & Peng, Y. “Phytochemical Properties and In Vitro Biological Activities of Phenolic Compounds from Flower of Clitoria ternatea L.” Molecules, 27(19), 6336, 2022.

DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27196336

[9] Zhang, Hai-long; Wu, Qing-xiao; Qin, Xiao-ming. “Camellia nitidissima Chi flower extracts inhibit α-amylase and α-glucosidase: In vitro by analysis of optimization of addition methods, inhibitory kinetics and mechanisms.” Process Biochemistry, 86, 177-185, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.07.009

[10] Ademiluyi AO, Oboh G. “Aqueous extracts of Roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.) varieties inhibit α-amylase and α-glucosidase activities in vitro.” J Med Food;16(1):88-93, 2013.

DOI: https://doi.org/10.1089/jmf.2012.0004

[11] Anastasia W.I., Martha P. W., Anjar W., “In vitro studies of antioxidant, antidiabetic, and antibacterial activities of Theobroma cacao, Anonna muricata and Clitoria ternatea”, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Volume 33, 2021.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.101995

Tải xuống

Số lượt xem: 426
Tải xuống: 20

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
T. T. T. Trần Trung Trĩnh, Đỗ T. A. T. Đỗ Thị Anh Thư, L. H. K. Lê Hiền Khôi, và L. H. H. H. Lý Hồng Hương Hạ, “Đánh giá hoạt tính ức chế α - glucosidase của một số dược liệu trên mô hình in-vitro”, HIUJS, vol 27, tr 107–114, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả