Điều chế rượu trà hoa đỏ với tác dụng chống oxy hóa từ cây Trà Yok-đôn (Camellia yokdonensis Dung & Hakoda) – Theaceae

Các tác giả

  • Đỗ Thị Anh Thư Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thế Nhựt Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thị Hạnh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Hạ Lý Hồng Hương Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.573

Từ khóa:

Camellia yokdonensis, chống oxy hóa, độc tính cấp, hàm lượng polyphenol toàn phần

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Trà Yok-đôn (Camellia yokdonensis Dung & Hakoda) là loài trà được phát hiện gần đây và mới chỉ được phát hiện ở vườn quốc gia Yok-đôn, tỉnh Đăk-lăk, Việt Nam vào năm 2007. Hiện nay, các chế phẩm từ dược liệu đang là xu thế sử dụng trong làm thuốc và thực phẩm chức năng dùng với mục đích chống oxy hóa điều trị và phòng ngừa các bệnh do các gốc tự do gây ra. Mục tiêu nghiên cứu: Điều chế và kiểm nghiệm rượu hoa trà Yok – đôn theo tiêu chuẩn DĐVN V; Khảo sát độc tính cấp trên chuột nhắt; Khảo sát hàm lượng polyphenol toàn phần; Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in – vitro. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hoa trà Yok-đôn. Điều chế rượu và kiểm nghiệm rượu hoa trà Yok – đôn theo tiêu chuẩn DĐVN V; độc tính cấp đường uống trên chuột nhắt; hàm lượng polyphenol toàn phần theo phương pháp Folin – Ciocalteu, hoạt tính chống oxy hóa in – vitro theo phương pháp DPPH. Kết quả: Rượu hoa Trà Yok-đôn đạt được các tiêu chí kiểm nghiệm rượu thuốc theo tiêu chuẩn DĐVN V. Xác định độc tính cấp bằng đường uống với liều cao nhất có thể qua kim không làm chết chuột Dmax là 10000 mg cao/kg chuột. Hàm lượng polyphenol toàn phần tương đương 194.82 μg pyrogallol/g cao. Hoạt tính chống oxy hóa in-vitro có Ic50 là 5.12 µg/mL. Kết luận: Rượu hoa trà Yok-đôn đạt tiêu chuẩn DĐVN V và có hoạt tính chống oxy hóa tốt.

Abstract

Background: Camellia yokdonensis Dung & Hakoda is a recently discovered tea species and was only discovered in Yok-don National Park, Dak-lak Province, Vietnam in 2007. Currently, medicinal preparations are a trend used in medicine and functional foods for antioxidant, treating and preventing diseases caused by free radicals. Objectives: Formulate wine and test Camellia yokdonensis flower wine according to Vietnamese Pharmacopoeia V standards; Survey of acute toxicity in mice; Survey of total polyphenol content; Survey of in-vitro antioxidant activity. Materials and method: Camellia yokdonensis flower. Formulate wine and test Camellia yokdonensis flower wine according to Vietnamese Pharmacopoeia V standards; Acute oral toxicity on mice; Total polyphenol content according to Folin - Ciocalteu method, in-vitro antioxidant activity according to DPPH method. Results: Camellia yokdonensis flower wine fulfill requirement testing medicinal wine according to Vietnamese Pharmacopoeia V standards. Determining acute oral toxicity with the highest dose that can overcome syringe without killing mice (Dmax) is 10,000 mg/kg of mice. The total polyphenol content equivalent to 194.82μg pyrogallol/g dry material of flower wine. In vitro antioxidant activity has an IC50 of 5.12µg/mL. Conclusion: Camellia yokdonensis flower fulfill requirement Vietnamese Pharmacopoeia V standards and has good antioxidant activity.

Tài liệu tham khảo

[1] Đ. H. Bích, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 419-422, 2006.

[2] Lê Nguyệt Hải Ninh, “Nghiên cứu phân loại chi trà (Camellia L.) thuộc họ Chè (Theaceae D. Don) ở Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội trường đại học khoa học tự nhiên, 2018.

[3] Bộ Y tế, “Dược điển Việt Nam V”. Hà Nội: NXB Y học, 2018.

[4] Trần Hùng. “Giáo trình Phương pháp nghiên cứu dược liệu”. Bộ môn Dược liệu. Khoa Dược. Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 2014.

[5] WHO, General Guidelines for Methodologies on Reseach and Evaluation of Traditional Medicine, 2000.

[6] R. L. Prior, X. Wu, and K. Schaich, "Standardized Methods for the Determination of Antioxidant Capacity and Phenolics in Foods and Dietary Supplements," Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 53, pp. 4290-4302, 2005.

DOI: https://doi.org/10.1021/jf0502698

[7] F. Cosme, T. Pinto and A. Vilela, “Phenolic compounds and antioxidant activity in grape juices:A chemical and sensory view,” Beverages, 4(1), pp. 22, 2018.

DOI: https://doi.org/10.3390/beverages4010022

[8] Bedrood Z, Rameshrad M, Hosseinzadeh H. Toxicological effects of Camellia sinensis (green tea): A review. Phytother Res. 32(7), 1163-1180, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1002/ptr.6063

[9] Lixia Song; Xiangshe Wang; Xueqin Zheng; Dejian Huang. “Polyphenolic antioxidant profiles of yellow camellia”, Food Chemistry, 129(2), 351–357, 2011.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.04.083

[10] Piao MJ, Yoo ES, Koh YS, Kang HK, Kim J, Kim YJ, Kang HH, Hyun JW. “Antioxidant Effects of the Ethanol Extract from Flower of Camellia japonica via Scavenging of Reactive Oxygen Species and Induction of Antioxidant Enzymes.” International Journal of Molecular Sciences, 12(4), 2618-263, 2011.

DOI: https://doi.org/10.3390/ijms12042618

Tải xuống

Số lượt xem: 410
Tải xuống: 19

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
Đỗ T. A. T. Đỗ Thị Anh Thư, N. T. N. Nguyễn Thế Nhựt, N. T. H. Nguyễn Thị Hạnh, và H. Lý Hồng Hương, “Điều chế rượu trà hoa đỏ với tác dụng chống oxy hóa từ cây Trà Yok-đôn (Camellia yokdonensis Dung & Hakoda) – Theaceae”, HIUJS, vol 27, tr 147–154, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả