Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Phòng khám Quân dân y - Trường Cao đẳng nghề số 8 năm 2020 theo phương pháp ABC/VEN

Các tác giả

  • Phùng Đức Truyền Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thị Hưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thị Thu Vân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Nguyễn Thị Thu Thoa Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.613

Từ khóa:

ABC, VEN, danh mục thuốc, giá trị sử dụng (GTSD)

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, tiết kiệm chi phí trong việc cung ứng thuốc, đề tài “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Phòng khám Quân dân y - Trường Cao đẳng nghề số 8 năm 2020 theo phương pháp ABC/VEN” được thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu: Hồi cứu, thống kê, phân tích theo phương pháp ABC/VEN cơ cấu danh mục thuốc được sử dụng tại Phòng khám Quân dân y - Trường Cao đẳng nghề Số 8 năm 2020. Đối tượng nghiên cứu: danh mục thuốc sử dụng tại phòng khám năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu các số liệu về thuốc đã được sử dụng tại phòng khám từ ngày 01/01/2020 đến 30/11/2020. Kết quả và bàn luận: Phân tích ABC: nhóm A 21.39%; nhóm B 24.28%; nhóm C 54.34. Kết quả phân tích VEN nhóm V 8.38%; nhóm E 68.21%; nhóm N 23.41%; Phân tích ma trận ABC/VEN: nhóm AV 2.89%; trong cả 3 nhóm A, B, C số lượng thuốc E chiếm tỷ lệ cao nhất. tỷ lệ sử dụng các thuốc nhóm V, E, N của Phòng khám khá phù hợp. Kết luận: Phân tích danh mục thuốc theo ABC: giá trị sử dung nhóm A 79,80%; nhóm B 15.14%; nhóm C với 5.06%. Phân tích ma trận ABC/VEN: nhóm AN có 25 thuốc, chiếm 7.23%; nhóm BN có 16 thuốc chiếm 4.62%.

Abstract

Background: To improve the efficiency of drug use and save costs in the supply of drugs, the topic "Analysis of the list of drugs used at the Military Civil Medicine Clinic - Vocational College No.8 in 2020 according to the ABC/VEN method in 2020" was carried out. Objective: Retrospective, statistical and analysis by ABC/VEN method, structure of the list of drugs used at Military Medical Clinic of Vocational College No.8 2020. Materials: List of drugs used at the clinic in 2020. Method: Retrospective cross-sectional description of drug data used at the clinic from January 01, 2020 to November 30, 2020. Result and Discussion: ABC analysis: group A 21.39%; group B 24.28%; group C 54.34. VEN analysis results of group V 8.38%; group E 68.21%; group N 23.41%; ABC/VEN matrix analysis: AV group 2.89%; in all 3 groups A, B, C, the number of drugs E accounts for the highest proportion. the clinic's rate of using drugs of groups V, E, and N is quite appropriate. Conclusion: Analysis of the drug list according to ABC: the use value of group A 79.80%; group B 15.14%; group C with 5.06%. ABC/VEN matrix analysis: group AN had 25 drugs, accounting for 7.23%; The group of patients had 16 drugs, accounting for 4.62%.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Thông tư 21/2013/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, 2013.

[2] Bộ Y tế, Thông tư 19/2018/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc thiết yếu, 2018.

[3] Bộ Y tế, Thông tư 03/2019/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp, 2019.

[4] Hoàng Thị Thu Hường, “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn năm 2018”, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2018.

[5] Hoàng Hải Yến, “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2018”, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2018.

[6] Nguyễn Hữu Thuận, “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc năm 2018”, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2018.

[7] Phạm Lê Phương Anh, “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi TP HCM năm 2018”, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2018.

[8] Võ Hữu Trí, “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi tỉnh Bình Thuận năm 2018”, Luận văn Dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2018.

Tải xuống

Số lượt xem: 45
Tải xuống: 4

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
T. Phùng đức, N. T. H. Nguyễn Thị Hưởng, N. T. T. V. Nguyễn Thị Thu Vân, và N. T. T. T. Nguyễn Thị Thu Thoa, “Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Phòng khám Quân dân y - Trường Cao đẳng nghề số 8 năm 2020 theo phương pháp ABC/VEN”, HIUJS, vol 29, tr 109–118, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả