Thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam

Các tác giả

  • Lê Thị Hải Đường Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Phan Lê Ngọc Châu Công An Thành phố Hồ Chí Minh
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.500

Từ khóa:

chuyển đổi số, lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực

Tóm tắt

Tổng quan về chuyển đổi số; thực trạng về chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Phương pháp thống kê, phân tích số liệu nguồn từ các cơ quan chức năng cũng như số liệu từ các tổ chức uy tín trên thế giới về chuyển đổi số tại các quốc gia. Phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp và xử lý số liệu; Tham khảo các nguồn tài liệu có liên quan trong quá trình nghiên cứu. Sự thúc đẩy việc chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Giáo dục chuyển đổi số là một xu hướng toàn cầu có vai trò vô cùng to lớn tạo nên bước ngoặt phát triển cho giáo dục nhằm ứng dụng công nghệ vào công tác giảng dạy đi kèm phương pháp mới, tối ưu hóa giảng dạy, ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận hành quản lý giáo dục, ứng dụng công nghệ vào các công cụ hỗ trợ giảng dạy, với nghiên cứu “Thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam”.

Abstract

Give an overview of digital transformation; the current situation of digital transformation in human resource training in the education sector in Vietnam, some solutions to promote the digital transformation process in training human resources in the education sector in Vietnam. Digital transformation process in training human resources in the education sector in Viet nam; Statistical method, analyzing source data from authorities as well as data from reputable organizations in the world on digital transformation in countries. Methods of comparing, contrasting, synthesizing and processing data; Refer to relevant sources during the research process. The promotion of digital transformation in human resource training in the education sector In Vietnam. Digital education is a global trend that plays a huge role in creating a turning point in development for education in order to apply technology in teaching with new methods, optimize teaching, apply technology in educational management operations, apply technology to teaching aids. teaching, with the theme "Promoting digital transformation in human resource training in the education sector in Vietnam".

Tài liệu tham khảo

[1] Hoàng Hữu Chung, “Giải bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin” trên trang thông tin điện tử Quân đội nhân dân ngày 01/04/2023. Địa chỉ: http://7msportnet.net/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/giai-bai-toan-thieu-hut-nguon-nhan-luc-cong-nghe-thong-tin-723567
[2] Nguyễn Hương, “Công nghệ thông tin và bài toán thiếu hụt nhân lực” ngày 30/04/2019. Địa chỉ: https://tuyensinhvnuk.edu.vn/cong-nghe-thong-tin-va-bai-toan-thieu-hut-nhan-luc/
[3] Báo Giao thông vận tải Hà Nội“Việt Nam thiếu 400.000 lao động CNTT: đã đến lúc “2 là 1” trên trang thông tin Trường trung cấp giao thông vận tải Hà Nội ngày 01/04/2019. Địa chỉ: http://www.gtvthanoi.edu.vn/tin-tuc/viet-nam-thieu-400000-lao-dong-cntt-da-den-luc-%E2%80%9C2-la-1%E2%80%9D_n437_c195.aspx
[4] Nguyễn Hoàng, “Giáo dục Việt Nam và xu hướng E-learning” trên trang thông tin Dân trí ngày 07/08/2014. Địa chỉ: https://dantri.com.vn/suc-manh-so/giao-duc-viet-nam-va-xu-huong-E-learning-1407947936.htm
[5] Trần Minh Điệp, “Định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường học quân đội hiện nay”, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, duyệt đăng ngày 15/04/2023. Địa chỉ: http://tailieuso.ntt.edu.vn/tailieuvn/doc/dinh-huong-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-dao-tao-o-cac-truong-dai-hoc-quan-doi-hien-nay-2646070.html
[6] Ngọc Linh, “Giáo dục trực tuyến ở Việt Nam - Thị trường tiềm năng” trên trang thông tin điện tử doimoisangtao.vn ngày 04/02/2020. Địa chỉ: https://doimoisangtao.vn/news/gio-dc-trc-tuyn-vit-nam
[7] Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam, Sách trắng năm 2021.
[8] Tiến sỹ Tô Hồng Nam, “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp” trên Cổng thông tin điện tử Học viện Cảnh sát nhân dân ngày 11/09/2020. Địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap-6454
[9] Phạm Thị Trang, “Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp” trên trang thông tin điện tử https://qnict.vn/ ngày 08/06/2022. Địa chỉ: https://qnict.vn/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap/

Tải xuống

Số lượt xem: 476
Tải xuống: 60

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
L. T. H. Đường Lê Thị Hải Đường và P. L. N. C. Phan Lê Ngọc Châu, “Thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam”, HIUJS, vol 25, tr 37–44, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN