Giá trị nồng độ Hemoglobin glycate hóa (HbA1c) lúc nhập viện trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Minh Thư Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.29.2024.604

Từ khóa:

nhồi máu cơ tim cấp, HbA1c, biến cố tim mạch

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nồng độ HbA1c giúp dự đoán tiên lượng ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành. Tuy nhiên, ý nghĩa tiên lượng của nồng độ HbA1c ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích xác định mối liên quan giữa mức HbA1c lúc nhập viện và các biến cố tim mạch nội viện ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Mục tiêu: Xác định nồng độ HbA1c và mối liên quan giữa HbA1c với một số đặc điểm trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu trên 100 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện tại khoa Nội tim mạch, Tim mạch can thiệp từ tháng 06/2023 đến tháng 10/2023. Kết quả: Nồng độ trung vị HbA1c = 5.35% (4.8% - 6.3%), nồng độ tăng HbA1c > 6.5% chiếm tỷ lệ (57%). Tăng nồng độ HbA1c không phụ thuộc vào eGFR, BMI, thang điểm GRACE nội viện, nhưng có mối liên quan giữa tỷ lệ tăng HbA1c > 6.5% với biến cố tim mạch nội viện, tỷ lệ tăng huyết áp và tần số tim lúc nhập viện. Kết luận: Trong nghiên cứu này, nồng độ HbA1c có trung vị 5.35% (tứ phân vị: 4.8% - 6.3%), thấp hơn so với một số nghiên cứu khác trên thế giới; HbA1c không phụ thuộc vào eGFR, BMI, điểm GRACE nội viện, nhưng có mối liên quan giữa tỷ lệ tăng HbA1c > 6.5% với biến cố tim mạch nội viện, tỷ lệ tăng huyết áp và tần số tim lúc nhập viện. Nhóm bệnh nhân có xuất hiện biến cố tim mạch gộp bao gồm suy chức năng thất trái, rối loạn nhịp tim, tử vong có tỷ lệ tăng HbA1c cao hơn ở nhóm còn lại.

Tài liệu tham khảo

[1] R. C. Turner, H. Millns, H. A. Neil et al., "Risk factors for coronary artery disease in non-insulin dependent diabetes mellitus: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS: 23),"Bmj, Vol. 316, No. 7134, pp. 823-8, Mar 14 1998, doi: 10.1136/bmj.316.7134.823.

DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.316.7134.823

[2] B. Ibanez, S. James, S. Agewall et al., "2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)," European Heart Journal, Vol.39, No. 2, pp. 119-177, 2017, doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.

[3] M. Cakmak, N. Cakmak, S. Cetemen et al., "The value of admission glycosylated hemoglobin level in patients with acute myocardial infarction," Can J Cardiol, Vol. 24, No. 5, pp. 375-8, May 2008, doi: 10.1016/s0828-282x(08)70600-7.

DOI: https://doi.org/10.1016/S0828-282X(08)70600-7

[4] A. V. Chobanian, G. L. Bakris, H. R. Black et al., "Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure," Hypertension, Vol. 42, No. 6, pp. 1206-52, Dec 2003, doi: 10.1161/01.HYP.0000107251.49515.c2.

DOI: https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000107251.49515.c2

[5] T. Teramoto, J. Sasaki, S. Ishibashi et al., "Diagnostic Criteria for Dyslipidemia," Journal of atherosclerosis and thrombosis, Vol. 20, 07/26 2013, doi: 10.5551/jat.17152.

DOI: https://doi.org/10.5551/jat.17152

[6] Y. Kayali and A. Ozder, "Glycosylated hemoglobin A1c predicts coronary artery disease in non- diabetic patients,", J Clin Lab Anal, Vol.35, No. 2, p. e23612, Feb 2021, doi: 10.1002/jcla.23612.

DOI: https://doi.org/10.1002/jcla.23612

[7] G. Ravipati, W. S. Aronow, C. Anh et al. , "Association of hemoglobin A(1c) level with the severity of coronary artery disease in patients with diabetes mellitus,", Am J Cardiol, Vol. 97, No. 7, pp. 968-9, Apr 1 2006, doi: 10.1016/j.amjcard.2005.10.039.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.10.039

[8] J. Jacob, "A study of the relation of HbA1c levels in acute coronary syndrome and its complications," Journal of Medical Science And clinical Research, Vol. 7, 02/12 2019, doi: 10.18535/jmscr/v7i2.62.

DOI: https://doi.org/10.18535/jmscr/v7i2.62

[9] S. D. Vora, K. S. Chaudhary, H. K. Parmar, and P. J. Modi, "A Study of Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) in Acute Coronary Syndrome," National journal of community medicine, Vol. 7, pp. 106- 110, 2016.

[10] A. Nguyen, R. Khafagy, H. Hashemy et al., "Investigating the association between fasting insulin, erythrocytosis and HbA1c through Mendelian randomization and observational analyses," (in eng), Front Endocrinol (Lausanne), Vol.14, p. 1146099, 2023, doi: 10.3389/fendo.2023.1146099.

DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1146099

[11] A. J. Martagón, C. A. Fermín-Martínez, N. E. Antonio-Villa et al., "Arterial Stiffness and HbA1c: Association Mediated by Insulin Resistance in Hispanic Adults," Int J Environ Res Public Health, Vol. 19, No. 17, Sep 3 2022, doi: 10.3390/ijerph191711017.

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph191711017

[12] S. L. Au Yeung, S. Luo, and C. M. Schooling, "The impact of glycated hemoglobin on risk of hypertension: a Mendelian randomization study using UK Biobank," Journal of Hypertension, Vol. 38, No.1, pp. 38-44, 2020, doi: 10.1097/hjh.0000000000002210.

DOI: https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002210

[13] H. Nasr, H. Alsomali, I. Saad, A. AbdElaal, and N. Mohamadien, "Association between glycated hemoglobin (HbA1c) level and cardiac perfusion and function on gated myocardial perfusion SPECT," Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine, Vol. 54, No.1, p. 85, 2023/05/11 2023, doi: 10.1186/s43055-023-01036-7.

DOI: https://doi.org/10.1186/s43055-023-01036-7

[14] Y. Huang, H. Chen, D. Hu, and R. Wan, "Blood hemoglobin A1c might predict adverse differences in heart rate variability in a diabetic population: Evidence from the Midlife in the United States (MIDUS) study," Front Endocrinol (Lausanne), Vol. 13, p. 921287, 2022, doi: 10.3389/fendo.2022.921287.

DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.921287

[15] S.M. Kamrul Hasan, R. Karim , A. R. Khan et al."Relationship between Haemoglobin A1c and Short Term Outcome in Patients with ST-elevation Myocardial Infraction (STEMI)," Bangladesh Heart Journal, Vol. 30, No. 1, pp. 29 - 32, 2016, doi: doi: 10.3329/BHJ.V30I1.28134.

DOI: https://doi.org/10.3329/bhj.v30i1.28134

Tải xuống

Số lượt xem: 44
Tải xuống: 3

Đã xuất bản

24.05.2024

Cách trích dẫn

[1]
T. Nguyễn, “Giá trị nồng độ Hemoglobin glycate hóa (HbA1c) lúc nhập viện trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ”, HIUJS, vol 29, tr 29–36, tháng 5 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC