Nghiên cứu đặc điểm nồng độ non-HDL-C trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường

Các tác giả

  • Vũ Thị Hải Yến Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.557

Từ khóa:

Nhồi máu cơ tim cấp, non-HDL-C, biến cố tim mạch

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nhồi máu cơ tim cấp là thể bệnh lâm sàng nặng của bệnh mạch vành. Cơ chế chủ yếu là rối loạn chuyển hóa cholesterol gây xơ vữa, trong đó vai trò của nonHDL – C rất quan trọng. Chưa có nhiều nghiên cứu về xét nghiệm này trên nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không mắc đái tháo đường. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định nồng độ non-HDL-C và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không mắc đái tháo đường. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả tiến cứu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện 115. Kết quả: Nồng độ non-HDL-C trong nghiên cúu này là 3.85±1.1 mmol/L; nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim với EF giảm có nồng độ non-HDL-C cao hơn nhóm còn lại, lần lượt theo thứ tự 4.2 và 3.8 mmol/L, nồng độ non-HDL-C có liên quan đến biến cố nhồi máu cơ tim cấp nội viện, theo đó nhóm có biến cố là 4.3 mmol/L, còn lại là 3.7mmol/L, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Nồng độ non-HDL-C trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không mắc đái tháo đường là 3.85 mmol/L, có mối liên quan giữa mức độ nặng và biến cố nội viện với nồng độ non-HDL-C.

Abstract

Background: Acute myocardial infarction is a severe clinical status of coronary artery disease. The main mechanism is atherogenic cholesterol metabolism disorder, whereas the role of non-HDL-C levels is very important. There have not been many studies on this test in acute myocardial infarction patients without diabetes. Objectives: Evaluate non-HDL-C levels and related risk factors in acute myocardial infarction patients without diabetes. Methods: Prospective description of acute myocardial infarction patients at Hospital 115. Results: Mean non-HDL-C in the entire population was 3.85±1.1 mmol/L. Higher non-HDL-C was observed among patients with acute myocardial infarction and reduced EF as compared with the remaining group, at about 4.2 and 3.8 mmol/L, respectively. Non-HDL-C concentration associated with the incidence of in-hospital acute myocardial infarction. The non-HDL-C level was 4.3 mmol/L and 3.7 mmol/L in the subjects with and without acute myocardial infarction, with statistically significance. Conclusions: Non-HDL-C level within the AMI subjects without diabetes was 3.85 mmol/L and there was a correlation between non-HDL-C concentration and the severity and the incidence of acute myocardial infarction during hospitalization.

Tài liệu tham khảo

[1] Ibanez B Ibanez, et al; “ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)”, European heart journal, 39 (2), 119-177, 2017.

[2] AD Sniderman, et al; “Discordance analysis of apolipoprotein B and nonhigh density lipoprotein cholesterol as markers of cardiovascular risk in the INTERHEART study. Atherosclerosis”, 225(2), 444-9, 2012. DOI:10.1016/j. atherosclerosis.2012.08.039 4.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.039

[3] Thygesen K, et al; "Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction “, Journal of the American College of Cardiology., 72(18), 2231-2264, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.08.1038

[4] American Diabetes Association "Standards of Medical Care in Diabetes-2022", The Journal of Clinical and Applide Research and Education, 45, 259, 2022.

DOI: https://doi.org/10.2337/dc22-Sint

[5] KA Fox, et al; “Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE)”, BMJ, 33(7578), 1091, 2006. DOI 10.1136/bmj.38985.646481.55. 64.

DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.38985.646481.55

[6] KA Fox, et al; “Should patients with acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external validation and outcomes using the updated GRACE risk score”, BMJ, 2014;4(2), e004425, 2014. DOI 10.1136/bmjopen-2013-004425. 65.

DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004425

[7] E Abu-Assi, A Ribera, et al, “Do GRACE (Global Registry of Acute Coronary events) risk scores still maintain their performance for predicting mortality in the era of contemporary management of acute coronary syndromes?”, Am Heart J, 160(5), 826-834, 2010.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2010.06.053

[8] H.V Sỹ “Mối liên quan giữa tỷ số non-HDL-C và HDL-C với mức độ nặng của bệnh động mạch vành”, tạp chí tim mạch Việt Nam, tr 24-29, 2023.

DOI: https://doi.org/10.58354/jvc.106.2023.476

[9] L.T. Hiếu “Đặc điểm nồng độ non-HDL-C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 25 (2), 22-28, 2021.

[10] T. C. Duy, T. Q. Bình "Tỷ lệ kiểu gen và alen của điểm đa hình AGT M235T ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp", Tạp chí Y học Việt Nam, 513(2), 163-166, 2022.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v513i2.2461

[11] D. J. Aggarwal, M. G. Kathariya và D. P. K. Verma ,"LDL-C, NON-HDL-C and APO-B for cardiovascular risk assessment: Looking for the ideal marker", Indian Heart J. 73(5), 544-548, 2021.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ihj.2021.07.013

[12] S. M. Grundy, N. J. Stone, A. L. Bailey, et al; "2018 HA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM
/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines", J Am Coll Cardiol., 73(24), 3168-3209, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.11.004

[13] Wongcharoen W, et al; "Is non-HDL-cholesterol a better predictor of long-term outcome in patients after acute myocardial infarction compared to LDL – cholesterol?: A retrospective study", BMC Cardiovasc Disord, 17(1), tr. 10, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12872-016-0450-9

[14] Y Cui, et al; “Nonhigh - density lipoprotein cholesterol level as a predictor of cardiovascular disease mortality”, Arch Intern Med, 161(11), 1413-1419, 2001.

DOI: https://doi.org/10.1001/archinte.161.11.1413

Tải xuống

Số lượt xem: 431
Tải xuống: 29

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
V. T. H. Y. Vũ Thị Hải Yến, “Nghiên cứu đặc điểm nồng độ non-HDL-C trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường”, HIUJS, vol 27, tr 11–18, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả