Sử dụng chat GPT làm công cụ hỗ trợ trong việc dạy và học ngành truyền thông

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phước Trường Đại học Văn Hiến
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.507

Từ khóa:

Truyền thông, Chat GPT, giảng dạy, học tập, công cụ

Tóm tắt

Trong thời đại công nghệ số, Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chat GPT là một mô hình học sâu được huấn luyện trước trên dữ liệu lớn, có khả năng tự sinh ra các văn bản có ý nghĩa. Sử dụng Chat GPT làm công cụ hỗ trợ trong việc dạy và học truyền thông có thể giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập. Mục tiêu của nghiên cứu này là làm rõ những vấn đề nảy sinh, sự thay đổi trong quy trình dạy và học khi Chat GPT được sử dụng làm công cụ hỗ trợ. Đối tượng chính là sự thay đổi của hoạt động dạy và học truyền thông khi dùng Chat GPT. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích tư liệu thứ cấp, điều tra xã hội học, phỏng vấn định tính. Kết quả nghiên cứu là làm sáng tỏ thay đổi trong dạy và học truyền thông khi có Chat GPT, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng dùng Chat GPT như công cụ hỗ trợ. Kết luận: Đưa ra được kết luận mang tính cốt lõi về sự tác động của Chat GPT đến việc dạy và học ngành truyền thông. Kiến nghị: Đưa ra được những kiến nghị về công tác đào tạo ngành truyền thông ở đại học trong điều kiện mới.

Abstract

In the digital age, Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) is one of the most advanced technologies in the field of natural language processing. Chat GPT is a deep learning model pre-trained on big data, capable of generating meaningful texts on its own. Using GPT Chat as a support tool can help improve teaching and learning Communication Studies efficiency. The goals of this study are to clarify the problems that arise, the changes in the process of teaching and learning Communication Studies when Chat GPT is used as a support tool. The main object is the changes of teaching and learning activities when using Chat GPT. The main research methods are secondary data analysis, sociological investigation, and qualitative interview. The research results are to clarify the changes in teaching and learning Communication Studies when GPT Chat is available, and at the same time make a forecast about the prospect of using Chat GPT as a support tool. Conclusion: The core conclusion is drawn about the impact of Chat GPT on teaching and learning communication. Recommendation: Make recommendations on the training of communication majors at universities in new conditions.

Tài liệu tham khảo

[1] Trần Hồng Việt, Nguyễn Thu Hiền, “Mô hình Transformers và ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, 12/8 2020. https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/341919/CVv15S272022032.pdf (truy cập ngày 2/4/2023).

[2] Nhiều tác giả, “Chat GPT”, 2023. https://vi.wikipedia.org/wiki/ChatGPT (truy cập 2/4/2023).

[3] Hà Anh, “Sách viết bởi ChatGPT được bán tràn lan trên Amazon”, 23/2/2023. https://mekongasean.vn/sach-viet-boi-chatgpt-duoc-ban-tran-lan-tren-amazon-post18100.html (truy cập ngày 2/4/2023).

[4] Francesco Marconi (Kim Cương dịch), Người làm báo - Trí tuệ nhân tạo và tương lai của báo chí, NXB Trẻ, 2021.

[5] James Vincent, “AI-generated answers temporarily banned on coding Q&A site Stack Overflow”, 5/12/2022. https://www.theverge.com/2022/12/5/23493932/chatgpt-ai-generated-answers-temporarily-banned-stack-overflow-llms-dangers (truy cập ngày 2/4/2023).

[6] Stanford, “Stanford faculty weigh in on ChatGPT's shake-up in education”, /20/12/2022. https://ed.stanford.edu/news/stanford-faculty-weigh-new-ai-chatbot-s-shakE-learning-and-teaching (truy cập ngày 2/4/2023).

[7] Maria Diad, “Harvard is using ChatGPT to teach computer science”, 3/7/2023). https://www.zdnet.com/article/harvard-is-using-chatgpt-to-teach-computer-science/ (truy cập ngày 12/7/2023).

[8] Bình Lâm, “Tỉnh táo với Chat GPT”, 8/2/2023. https://www.sggp.org.vn/tinh-tao-voi-chatgpt-post677987.html (truy cập ngày 12/7/2023).

Tải xuống

Số lượt xem: 4691
Tải xuống: 2319

Đã xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. T. P. Nguyễn Thị Phước, “Sử dụng chat GPT làm công cụ hỗ trợ trong việc dạy và học ngành truyền thông”, HIUJS, vol 25, tr 95–100, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN