Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sử dụng chat GPT làm công cụ hỗ trợ trong việc dạy và học ngành truyền thông Tải xuống Tải xuống PDF