Triterpenoid khung olean và norlignan phân lập từ rễ cây Sâm đất Côn Đảo Parietaria Debilis G. Forst., Urticaceae

Các tác giả

  • Hoàng Quốc Tuấn Trường Đại học Tôn Đức Thắng https://orcid.org/0009-0001-9855-9149
  • Nguyễn Thị Mẫu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
  • Mang Thị Hồng Cúc Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
  • Phan Lê Như Quỳnh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Công Luận Trường Đại học Tây Đô
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.574

Từ khóa:

Sâm đất Côn Đảo, Parietaria debilis, acid maslinic, pouzolignan N

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sâm đất Côn Đảo từ lâu đã được người dân sống ở Côn Đảo dùng như một loại thảo dược để cải thiện, tăng cường sức khỏe. Tại Việt Nam, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về cây Sâm đất Côn Đảo để làm rõ thành phần hóa học của loài này. Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích nhằm phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất trong cao DCM chiết từ rễ Sâm đất Côn Đảo, làm tiền đề cho các thử nghiệm sinh học cũng như tiêu chuẩn hóa dược liệu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Rễ Sâm đất Côn Đảo thu hái tại vườn Quốc gia Côn Đảo vào tháng 5/2018. Dược liệu được chiết với cồn 96%, lắc phân bố lỏng với các dung môi có độ phân cực tăng dần. Các kỹ thuật sắc ký cột được sử dụng cho mục đích phân tách và phân lập hợp chất tinh khiết. Các hợp chất phân lập được xác định cấu trúc bằng kỹ thuật phổ MS, NMR. Kết quả: Từ cao DCM đã phân lập và xác định cấu trúc 2 hợp chất là: Maslinic acid và Pouzolignan N. Kết luận: Các hợp chất Maslinic acid và Pouzolignan N đã được phân lập từ phân đoạn cao DCM của rễ Sâm đất Côn Đảo và đây cũng là lần đầu tiên các hợp chất này được tìm thấy ở trong loài Parietaria debilis G.Forst.

Abstract

Background: Sam dat Con Dao (Parietaria debilis G. Forst., Urticaceae) has long been used by people living in Con Dao as an herbal to improve, enhance health, and prevent diseases. In Vietnam, there are currently not many research works on Sam dat Con Dao to clarify the chemical composition of this species. Objective: This study was conducted to isolate and determine the structure of compounds in DCM extract extracted from the roots of Sam dat Con Dao. Materials and methods: The roots of Parietaria debilis G. Forst., were collected in Con Dao National Park in May 2018. Plant material was macerated with ethanol 96%. The crude extract was separated by liquid-liquid distribution. The isolations of pure compounds were carried out using column chromatography (classical column chromatography, Sephadex chromatography). The structures of isolated compounds were identified by MS and NMR methods. Results: From the DCM fraction, two compounds were isolated and identified as Maslinic acid and Pouzolignan N. Conclusion: The chemical study of DCM fraction extracted from the roots of Parietaria debilis G.Forst. led to the isolation of two compounds: Maslinic acid and Pouzolignan N. Moreover, two compounds were isolated for the first time in this species.

Tài liệu tham khảo

[1] N.T. Mau, L.V. Minh, H.Q. Tuan, and T.C. Luan, “Study on botanical characteristics of Parietaria debilis G. Forst., Urticaceae”, Ho Chi Minh City Journal of Medicine, Supplement of Vol. 24 - No. 3, 19 – 25, 2020.

[2] H.Q. Tuan, T.C. Luan, N.T. Mau, “Hopane-Type Triterpenoids and Sterol from the Root of Parietaria debilis Forst.F. Urticaceae”, Proceedings of international workshop 2019 on trade science – technology development in the Mekong delta in the context of international integration, 531-537, 2019.

[3] Q.T.T. Van, L.T. Vien, T.T.H. Hanh,...,C.V. Minh, “Triterpenoid derivatives from Barringtonia racemosa”. Vietnam Journal of Chemistry, 57(1), 96–100, 2019. DOI: 10.1002/vjch.201900006.

DOI: https://doi.org/10.1002/vjch.201900006

[4] L. T. H. Nhung, P.T.M. Huong, N.T. Anh,..., P.V. Kiem, “Two new norlignans from the aerial parts of Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr”, Natural Product Research, 36(1), 157–164, 2020. DOI: 10.1080/14786419.2020.1771707.

DOI: https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1771707

[5] H. K. Assaf, A.M. Nafady, M.S. Abdelkader, A.E. Allam, and M.S. Kamel, “Phytochemical and biological studies of aerial parts of Forsskaolea tenacissima Linn. (Urticaceae)”, Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 4(3):282-90, 2015.

[6] Q. Xu, G. Chen, J. Fan,..., X. Li, “Chemical constituentsof roots of Boehmeria nivea”, Journal of Chinese Materia Medica, 34(20),2610-2, 2009.

[7] H. K. Assaf, A.M. Nafady, A.E. Allam, A. Hamed, and M.S. Kamel, “Phytochemistry and biological activity of family “Urticaceae”: a review (1957-2019)”, Social Science Research Network, 2021. DOI: 10.2139/ssrn.3776660.

DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3776660

Tải xuống

Số lượt xem: 406
Tải xuống: 20

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
Q. T. Hoàng, T. M. Nguyễn, T. H. C. Mang, P. L. N. Q. Phan Lê Như Quỳnh, và C. L. Trần, “Triterpenoid khung olean và norlignan phân lập từ rễ cây Sâm đất Côn Đảo Parietaria Debilis G. Forst., Urticaceae”, HIUJS, vol 27, tr 155–162, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC