Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động đối với tổ chức: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Tâm Trường Đại học Sài Gòn
  • Mai Thị Trúc Ngân Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Lê Thị Thanh Hà Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.26.2023.533

Từ khóa:

Lòng trung thành, người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành (LTT) của người lao động (NLĐ) đối với tổ chức tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) thông qua kỹ thuật thảo luận chuyên gia, trong đó có một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự và một nhóm gồm những giám đốc doanh nghiệp, giám đốc nhân sự. Tác giả đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp nghiên cứu định lượng sơ bộ với khảo sát thử trên 150 quan sát, công cụ để đánh giá sơ bộ độ tin cậy của thang đô bằng chỉ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đến LTT của NLĐ đối với tổ chức tại các DNNVV trên địa bàn Tp. HCM gồm: (1) Cơ hội thăng tiến, đào tạo và phát triển bản thân; (2) Sự tham gia trực tiếp của nhân viên; (3) Sự hỗ trợ trong công việc từ cấp trên và đồng nghiệp; (4) Môi trường làm việc; (5) Chế độ đãi ngộ; (6) Sự công bằng trong khen thưởng; (7) Sự phù hợp mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tổ chức; (8) Mức độ trao quyền trong công việc; (9) Sự hài lòng trong công việc.

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors affecting the loyalty of employees to the organization in small and medium enterprises in Ho Chi Minh City through expert discussion technique, including a group of experts in the field of human resources and a group of business directors and human resource directors. The author conducted a test survey on 150 observations to assess the reliability of the scale. The results show that the factors affecting the loyalty of employees to the organization in small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City include: (1) Opportunities for promotion, training and self growth; (2) Direct involvement of employees; (3) Support at work from superiors and colleagues; (4) Working environment; (5) Remuneration regime; (6) Fairness in reward; (7) Alignment of individual goals with organizational goals; (8) Degree of empowerment at work; (9) Job satisfaction.

Tài liệu tham khảo

[1] Robert Walter, Salaries for Vietnam's in 2023, 2023.

[2] HRInside - Vietnamworks. Báo cáo khảo sát tình hình nhảy việc của giới trẻ, 2019.

[3] FALMI, Nguồn nhân lực - vấn đề cấp bách trong phục hồi, phát triển của doanh nghiệp hậu Covid, 2023.

[4] VCCI, Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, 2017.

[5] Nghị định Số 39/2018/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 2018.

[6] Trần Kim Dung, “Đo lường mức độ thỏa mãn đối với công việc trong điều kiện của Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, số 8, 1-9, 2005.

[7] Trần Kim Dung, “Ảnh hưởng của lãnh đạo và văn hóa tổ chức đến kết quả làm việc của nhân viên và lòng trung thành của họ đối với tổ chức”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 227, 2-10, 2009.

[8] Trần Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Mai Trang, Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và phong cách lãnh đạo đến kết quả làm việc của nhân viên và lòng trung thành của họ đối với tổ chức, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, (2007).

[9] Ali Turkyilmaz, Gulsen Akman, Coskun Ozkan, Zbigniew Pastuszak, “Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction”, Industrial Management & Data Systems, 2011, Vol. 111 Issue: 5, pp.675-696. DOI: https://doi.org/10.1108/02635571111137250.

DOI: https://doi.org/10.1108/02635571111137250

[10] Đỗ Thị Thanh Vinh, Nguyễn Thị Thanh Nhân và Lê Chí Công, “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ở các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 204 (II), 115-124, 2014.

[11] Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi, “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tổng công ty lắp ráp máy Việt Nam (Lilama)”, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM, 8, 21-32, 2017.

[12] Huỳnh Thị Thu Sương, “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long, 5, 10-12, 2017.

DOI: https://doi.org/10.58810/vhujs.5.4.2017.5422

[13] Mai Thanh Hùng và Đặng Trung Kiên, “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với công ty TNHH điện Thành Vinh”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3, trang 66-79, 2021.

[14] Ha Hong Nguyen, Trung Thanh Nguyen, Phong Thanh Nguyen, “Factors Affecting Employee Loyalty: A Case of Small and Medium Enterprises in Tra Vinh Province, Viet Nam”, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol.7 No.1, 2023, pp.153-158, 2023.

DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no1.153

[15] Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản lao động xã hội, Hà Nội, 305- 415, 2011.

Tải xuống

Số lượt xem: 2416
Tải xuống: 275

Đã xuất bản

24.11.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. T. T. Nguyễn Thanh Tâm, M. T. T. N. Mai Thị Trúc Ngân, và L. T. T. H. Lê Thị Thanh Hà, “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động đối với tổ chức: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh”, HIUJS, vol 26, tr 109–118, tháng 11 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ