Phát triển văn hóa số cho sinh viên trong xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Nguyên Hào Trường Đại học Hà Tĩnh
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.511

Từ khóa:

phát triển, văn hóa số sinh viên, chuyển đổi số, giáo dục đại học, Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đề xuất các giải pháp nhằm phát triển văn hóa số cho sinh viên trong quá trình chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam trên cơ sở khái quát lý luận chung về chuyển đổi số, văn hóa số, tầm quan trọng của phát triển văn hóa số cho sinh viên trong quá trình chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học và đánh giá thực trạng văn hóa số của sinh viên hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp định tính như: phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá tư liệu liên quan đến nội dung phát triển văn hóa số cho sinh viên trong quá trình chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục đại học; phương pháp thu thập, phân tích và xử lý tư liệu; phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia.

Abstract

The objective of this study is to propose solutions to develop digital culture for students in the digital transformation process at Vietnamese universities on the basis of general theory of digital transformation, digital culture, the importance of developing digital culture for students in the digital transformation process at higher education institutions and assessing the current situation of digital culture of students. In the research process, the author used qualitative methods such as: method of synthesizing, analyzing and evaluating documents related to the content of digital culture development for students in the digital transformation process in Vietnam. higher education institutions; methods of data collection, analysis and processing; expert consultation method.

Tài liệu tham khảo

[1] Đậu Mạnh Hoàn, “Một số giải pháp chuyển đổi số trong thư viện dự trên nền tảng công nghệ 4.0”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đào tạo trực tuyến “Công nghệ - Học liệu - Con người”, Huế, NXB Đại học Huế, 2022, tr.138-139, 2022.

[2] Bộ Thông tin và Truyền thông, Cẩm nang chuyển đổi số, Hà Nội, NXB Thông tin & Truyền thông, tr. 15, 2020.

[3] Ngô Thị Thu Dung, “Cơ sở lý luận về chuyển đổi số trong dạy học đại học”, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình, Số tháng 01, 9/2021.

[4] Trần Đắc Hiển, Lê Thị Hoa, “Chuyển đổi số đối với Tạp chí khoa học và công nghệ ở Việt Nam”, Tạp chí Thông tin tư liệu, Số tháng 1, tr.3-11, 2022.

[5] Bùi Bá Khiêm, “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - nhìn vào thực trạng của Trường Đại học Hải Phòng”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng, Số 51, 3/2022.

[6] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 479/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, 2020.

Tải xuống

Số lượt xem: 498
Tải xuống: 70

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
T. N. H. Trần Nguyên Hào, “Phát triển văn hóa số cho sinh viên trong xu thế chuyển đổi số tại Việt Nam”, HIUJS, vol 25, tr 123–130, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN