Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa tiêu chí kết hợp bộ tiêu chí ICT đánh giá bài giảng điện tử trong chương trình đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Các tác giả

  • Trương Thành Tâm Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.501

Từ khóa:

Ra quyết định đa tiêu chí, ICT, đánh giá bài giảng, E-learning

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hình thức giáo dục trực tuyến và ứng dụng bài giảng điện tử đang được áp dụng mạnh mẽ trong giảng dạy ở mọi cấp độ. Khi các trường đại học chuyển sang giáo dục trực tuyến, việc xây dựng nội dung cho các bài giảng điện tử trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc đánh giá bài giảng điện tử thường được thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và không hiệu quả do cảm nhận chủ quan của người đánh giá. Vì vậy, một nghiên cứu đã phát triển một hình thức đánh giá mới loại bỏ cảm nhận chủ quan của người đánh giá thông qua một hệ thống hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí cùng với một tập hợp các tiêu chí đánh giá CNTT được áp dụng thành công tại các trường công lập ở các nước có giáo dục tiên tiến như Úc, Mỹ, vv. Nghiên cứu này nhằm cung cấp một quy trình đánh giá bài giảng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của giáo dục trực tuyến. Kết quả cho thấy mô hình đề xuất hoàn toàn phù hợp và chỉ ra những điểm cần cải tiến nội dung trong tương lai thông qua các tiêu chí của mô hình đánh giá.

Abstract

In recent years, information technology has undergone significant development in various domains such as the economy, culture, society, and education. The Covid-19 pandemic has accelerated the application of online education and electronic lectures (E-learning) at all levels, especially from 2019 to 2022. As universities gradually transition from traditional to online education to meet societal needs, it is increasingly important to create high-quality electronic lecture content. However, assessing the adequacy of an electronic lecture's knowledge and skills delivery to students is a time-consuming and often subjective process, leading to inefficient results. Therefore, this study aims to introduce a novel form of assessment using multi-criteria decision-making methods (MCDM) and a set of Information and communications technology (ICT) evaluation criteria, which have been successfully applied in public schools of advanced educational countries such as Australia and the United States. The results of this study demonstrate that the proposed model is suitable and portrays a positive image of experts in the evaluation process. Additionally, it also identifies areas for improvement that the lecturer's responsible party can consider for future content development using the evaluation model's criteria.

Tài liệu tham khảo

[1] K. M. L. S. G. M. Balmer DF, "Scholarly evaluation of curricula and educational programs: using a systematic approach to produce publishable scholarship," Academic Medicine Journal, vol. 20, no. 8, p. 1083-1093, 2020.
[2] M. J. K. M. S. Somasundaram, "Artificial intelligence (AI) enabled intelligent quality management system (IQMS) for the personalized learning path," Procedia Computer Science, vol. 172, no. 1, p. 438-44, 2020.
[3] M. H. Elaine Huber, "Time to participate: Lessons from the literature for learning and teaching project evaluation in higher education," Studies in Educational Evaluation journal, vol. 39, no. 4, pp. 240-249, 2013.
[4] P. G. W. K. a. M. S. Scott-Morton, Decision Support Systems: An Organizational Perspective, Boston: Addison-Wesley , 1978.
[5] SGDDT, "Trang thông tin ngày hội CNTT," Sở GDDT Hà Nội, 2012. [Online]. Available: http://E-learning.hanoiedu.vn/index.php/vi/news/Tin-tuc-su-kien/Huong-dan-to-chuc-cuoc-thi-thiet-ke-bai-giang-E-learning-website-E-learning-trang-thong-tin-dien-tu-nam-hoc-2011-2012-46. [Accessed 1 5 2023].
[6] P. Newhouse, "A Framework to Articulate the Impact of ICT on Learning in Schools - Western Australian Department of Education," Western Australian Department of Education, Western Australian, 2002.
[7] C.-L. Y. K. Hwang, "Methods for multiple attribute decision making. In: Multiple attribute decision making," Springer, Berlin, 1981.
[8] M. B. T. F. E. O. A. E. Ankur Kumar, "Smart Manufacturing Approach for Efficient Operation of Industrial Steam-Methane Reformers," Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 54, no. 16, p. 4360-4370, 2015.
[9] D.-Y. Chang, "Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP," European Journal of Operational Research, vol. 95, no. 1, pp. 649-655, 1996.
[10] h. L. Saaty, "The Analytic Hierarchy Process: Decision Making in Complex Environments," Springer, Boston, 1984.
[11] G. K. Changsheng Lin, "A heuristic method to rank the alternatives in the AHP synthesis," Applied Soft Computing, vol. 100, no. 3, pp. 1-9, 2020.
[12] R. S. ,. A. S. Gabriele Oliva, "Sparse and distributed Analytic Hierarchy Process," Automatica, vol. 85, no. 1, pp. 211-220, 2017.

Tải xuống

Số lượt xem: 555
Tải xuống: 76

Đã xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
T. T. T. Trương Thành Tâm, “Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa tiêu chí kết hợp bộ tiêu chí ICT đánh giá bài giảng điện tử trong chương trình đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng”, HIUJS, vol 25, tr 45–54, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN