Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tộc người thiểu số tại Đắk Lắk

Các tác giả

  • Trần Thị Hoan Dòng Nữ Vương Hòa Bình
  • Võ Tấn Phong Trường Đại học Lạc Hồng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.519

Từ khóa:

ý định khởi nghiệp, dân tộc thiểu số, sinh viên Đắk Lắk

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên tộc người thiểu số tại Đắk Lắk, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy sinh viên tộc người thiểu số khởi nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện thông qua điều tra bằng bảng hỏi 618 sinh viên tộc người thiểu số tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các phân tích Cronbach's Alpha, EFA, CFA và SEM được thực hiện trên phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định khởi nghiệp của sinh viên tộc người thiểu số tại Đắk Lắk chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhân tố Nhận thức kiểm soát hành vi và nhân tố Thái độ khởi nghiệp, chịu tác động gián tiếp bởi nhân tố Giáo dục khởi nghiệp, Hỗ trợ của chính phủ, Môi trường kinh doanh và Nguồn lực sẵn có. Nhân tố Rào cản tộc người thiểu số không cho thấy ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tộc người thiểu số tại Đắk Lắk.

Abstract

This study was conducted to identify and evaluate the factors affecting the entrepreneurial intention of ethnic minority students in Dak Lak, and to propose some management implications to promote ethnic minority students' entrepreneurship. The study was conducted through a survey of 618 ethnic minority students at universities and colleges in Dak Lak province. Cronbach's Alpha, EFA, CFA and SEM analyses were performed using SPSS and AMOS software. The research results show that the entrepreneurial intention of ethnic minority students in Dak Lak is directly influenced by the factor of Behavioral control perception and Entrepreneurial attitude factor, indirectly affected by the factors of Entrepreneurship education, Government support, Business environment and Available resources. The factor of Ethnic barriers does not show any effect on the entrepreneurial intention of ethnic minority students in Dak Lak.

Tài liệu tham khảo

[1] Tổng cục Thống kê, Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Hà Nội: Nxb. Thống kê, 2020.

[2] Đ. T. T. Trang và L. H. Học, “Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp sinh viên ngành kỹ thuật: Nghiên cứu trường hợp Đại học Bách Khoa Hà Nội,” Tạp chí Kinh Tế Đối Ngoại, Số 97, tr. 97, 2017.

[3] N. P. Mai, L. T. M. Ngọc và T. H. Dũng, “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của nữ sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trên địa bàn Hà Nội,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 49, tr. 120-128, 2018.

[4] N. X. Hiệp, T. H. Thanh và N. T. Y. Nhi, “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh,” Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing, Số 51, tr. 55-65, 2019.

[5] N. T. L. Anh, D. T. Huong, N. T. Vu, M. T. T. Ha and M. T. Tan, “Factors affecting the start-up business of ethnic minority youths in the Northwest region of Vietnam,” International Journal of Economics, Business and Management Research, Vol. 4, No. 8, pp. 51-63, 2020.

[6] MacMillan, I. C., “The emerging forum for entrepreneurship scholars”, Journal of Business Venturing, Vol. 8, No.5, pp. 377-381, 1993.

DOI: https://doi.org/10.1016/0883-9026(93)90019-2

[7] I. Ajzen, “The theory of planned behavior,” Organizational Behavior Human Decision Processes, Vol. 50, No. 2, pp. 179-211, 1991.

DOI: https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

[8] A. Shapero and L. Sokol, “The social dimensions of entrepreneurship,” University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research, 1982.

[9] A. A. Mamun, N. B. C. Nawi, M. Mohiuddin, S. F. F. B. Shamsudin and S. A. Fazal, “Entrepreneurial intention and startup preparation: A study among business students in Malaysia,” Journal of Education for Business, Vol. 92, No. 6, pp. 296-314, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1080/08832323.2017.1365682

[10] A. Ibrahim, U. M. Abdullahi, “Analysis of mind-set (intention and constraints) of Nigerian students towards entrepreneurship in the country,” Journal of Education Practice, Vol. 5, No. 24, pp. 86-92, 2014.

[11] T. B. Levent, E. Masurel and P. Nijkamp, “Diversity in entrepreneurship: ethnic and female roles in urban economic life,” International journal of social economics, No. 2002-32, 2002.

[12] L. Edelman, and H. Yli–Renko, “The impact of environment and entrepreneurial perceptions on venture-creation efforts: Bridging the discovery and creation views of entrepreneurship,” Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 34, No. 5, pp. 833-856, 2010.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00395.x

[13] E. Kallas, “Environment-readiness entrepreneurship intention model: The case of Estonians and the Russian-speaking minority in Estonia,” Sage Open, Vol. 9, No. 1, pp. 2158244018821759, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1177/2158244018821759

[14] F. Linan, “Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions?,” International Entrepreneurship Management Journal, Vol. 4, No. 3, pp. 257-272, 2008.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11365-008-0093-0

[15] D. Turker and S. S. Selcuk, “Which factors affect entrepreneurial intention of university students?,” Journal of European industrial training, Vol. 33, No. 2, pp. 142-159, 2009.

DOI: https://doi.org/10.1108/03090590910939049

Tải xuống

Số lượt xem: 488
Tải xuống: 64

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
T. T. H. Trần Thị Hoan và V. T. P. Võ Tấn Phong, “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tộc người thiểu số tại Đắk Lắk”, HIUJS, vol 25, tr 189–198, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN