Phân tích và dự báo sự phát triển của giáo dục khai phóng ở Việt Nam bằng DEA và mô hình dự báo Grey

Các tác giả

  • Trần Kim Phong Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.516

Từ khóa:

DEA, phân tích dữ liệu, Giáo dục, giáo dục khai phóng, Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Giáo dục tại Việt Nam đang được cải cách và đầu tư để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống và thiếu tập trung vào phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo của học sinh. Để giải quyết vấn đề này, cần đào tạo và hỗ trợ giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và tạo ra môi trường học tập phù hợp. Nghiên cứu sử dụng DEA và mô hình dự báo Grey để đánh giá hiệu quả của việc phát triển giáo dục khai phóng tại 5 trường đại học nước ngoài và dự báo hiệu quả của hình thức giáo dục này trong tương lai của các trường đại học tại Việt Nam. Giáo dục khai phóng được xem là rất quan trọng để phát triển kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo, đổi mới chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tính cạnh tranh của Việt Nam trên sân khấu quốc tế, và thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức.

Abstract

Liberal arts education in Vietnam is improving, but there are still challenges. The government is investing in education and universities are creating programs to meet labor market needs, but traditional teaching methods are still dominant. Teachers need to be trained to use modern teaching approaches. This study will use DEA and the Grey Prediction model to evaluate the effectiveness of liberal education in foreign universities and in Vietnam's future. Liberal arts education is crucial for Vietnam's development, promoting soft skills and creative thinking, renewing education programs, improving training quality, and enhancing competitiveness on the global stage. It also encourages innovation, creativity, and knowledge-based economic development.

Tài liệu tham khảo

[1] Ngo, T. L, "Critiquing the promotion of American biased “liberal arts education” in post- “Đổi Mới” Vietnam." Higher education in market-oriented socialist Vietnam: New players, discourses, and practices, 125-144, 2020.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-46912-2_7

[2] Nguyen, Ha Duy Mong, and Thoa Thi Minh Doan, "Promoting Promoting the role of “Arts˝ in the STEAM education in Vietnam." VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities, 6, 2022, SI: press-press.

[3] Sigmon, Robert L, "Linking Service with Learning in Liberal Arts Education", 1997.

[4] Seifert, Tricia A., et al., "The effects of liberal arts experiences on liberal arts outcomes," Research in Higher Education, 49,107-125, 2008.

DOI: https://doi.org/10.1007/s11162-007-9070-7

[5] Pascarella, Ernest T., et al., "Liberal Arts Colleges and Liberal Arts Education: New Evidence on Impacts. ASHE Higher Education Report, Volume 31, Number 3," ASHE higher education report, 31(3), 1-148, 2005.

DOI: https://doi.org/10.1002/aehe.3103

Tải xuống

Số lượt xem: 439
Tải xuống: 28

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
T. K. P. Trần Kim Phong, “Phân tích và dự báo sự phát triển của giáo dục khai phóng ở Việt Nam bằng DEA và mô hình dự báo Grey”, HIUJS, vol 25, tr 163–170, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN