Hiệu quả dạy và học trực tuyến một số môn học đặc thù ở bậc đại học

Các tác giả

  • Nguyễn Thu Hiền Trường Đại học Hà Tĩnh
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.509

Từ khóa:

Chuyển đổi số đào tạo đại học, dạy - học trực tuyến, môn học, đặc thù

Tóm tắt

Chuyển đổi số giáo dục đại học gồm có hai nội dung chính: Chuyển đổi số trong công tác quản trị cơ sở giáo dục đại học và chuyển đổi số trong đào tạo. Chuyển đổi số trong đào tạo, xét về thực chất là quá trình chuyển đổi các hoạt động đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến. Để chuyển đổi số trong đào tạo đại học thành công, cần có nhiều yếu tố, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải vượt qua, từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến yếu tố nhân lực. Ngoài ra, từ cách tiếp cận chuyên môn, chuyển đổi số trong đào tạo đại học còn gặp phải không ít khó khăn cần giải quyết, đó là một số môn học rất khó thực hiện, hoặc không hiệu quả/đảm bảo chất lượng khi dạy - học trực tuyến. Bằng việc sử dụng các kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, bài viết này bàn về vấn đề hiệu quả dạy và học trực tuyến đối với một số môn học đặc thù ở đại học.

Abstract

Digital transformation in higher education includes two main contents: Digital transformation in the management of higher education institutions and digital transformation in training. Digital transformation in training, in essence, is the process of converting training activities from face-to-face to online. For digital transformation in higher education to be successful, there are many factors that require higher education institutions to overcome, from technical infrastructure to human factors. In addition, from the professional approach, digital transformation in higher education still faces many difficulties to be solved, that is, some subjects are very difficult to implement, or ineffective/quality assured when applying for higher education. teach - learn online. Using qualitative and quantitative research results, this article discusses the effectiveness of online teaching and learning for some particularly hostile subjects at university.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 4740/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022, Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học, 2022.

[2] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, 2022.

[3] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, 2020.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022, Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, 2022.

Tải xuống

Số lượt xem: 826
Tải xuống: 260

Đã xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. T. H. Nguyễn Thu Hiền, “Hiệu quả dạy và học trực tuyến một số môn học đặc thù ở bậc đại học”, HIUJS, vol 25, tr 107–114, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN