Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành

Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Nghĩa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.504

Từ khóa:

chuyển đổi số, công nghệ số, lữ hành, du lịch

Tóm tắt

Sự phát triển của nền công nghệ số đã mang lại nhiều lợi ích cho ngành lữ hành, giúp cho các doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lữ hành cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực, bao gồm đầu tư tài chính và nhân lực, cạnh tranh, bảo mật thông tin và bảo vệ môi trường. Để phát triển đồng bộ, chương trình đào tạo dành cho sinh viên ngành lữ hành thời đại công nghệ kỹ thuật số cũng đang đối mặt với áp lực về nội dung giảng dạy. Sinh viên không chỉ thông thạo chuyên ngành lữ hành mà còn phải năng động ứng dụng công nghệ kỹ thuật số thì mới đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cao cho thị trường lao động tại các doanh nghiệp lữ hành.

Abstract

The development of digital technology has brought many benefits to the travel industry and supported businesses in operating more efficiently and providing better services to customers. However, travel businesses also face many challenges including financial and human investment, wide ranging competition, information security and environmental protection. In order to develop synchronously, the training program for travel industry students in the digital technology era is also facing pressure on teaching content. Students not only master the knowledge, skills and attitudes related to the travel industry, but also have to know how to actively apply digital technology to meet the high demand for human resources of the labor market.

Tài liệu tham khảo

[1] Tổng cục Du lịch, Trung tâm thông tin Du lịch, Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch – Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động, tháng 02/2023.
[2] Tôn Thất Hòa An, “Một số vấn đề về chuyển đổi số và ứng dụng trong doanh nghiệp”, Hội thảo: Phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu thông minh trong các tổ chức và các vấn đề liên quan, Trường Đại học Tài chính Marketing, 2021.
[3] Brands Vietnam, Inbound Marketing vs Outbound Marketing, http://www.brandsvietnam.com/1319-Infographic-Inbound-Marketing-vs-Outbound-Marketing, truy cập ngày 25/07/2023.
[4] Phan Huy Xu và Nguyễn Tuyên Linh, “Ứng dụng CRM trong kinh doanh du lịch lữ hành”, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, 28(3), 37-41, 2021.

Tải xuống

Số lượt xem: 503
Tải xuống: 67

Đã Xuất bản

24.09.2023

Cách trích dẫn

[1]
N. T. N. Nguyễn Trọng Nghĩa, “Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành”, HIUJS, vol 25, tr 71–78, tháng 9 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN