Hiệu quả ứng dụng mô hình hệ thống của Betty Neuman trong chăm sóc điều dưỡng cải thiện niềm tin về phòng ngừa biến chứng trên người bệnh cao tuổi tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn năm 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tường Vi Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Vũ Thị Ngọc Trâm Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.564

Từ khóa:

Người bệnh tăng huyết áp, biến chứng, Mô hình Hệ thống của Betty Neuman

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính, diễn ra âm thầm và nguy hiểm với nhiều biến chứng nặng nề. Với tỷ lệ mắc bệnh cao trên đối tượng người cao tuổi, việc dự kiểm soát huyết áp dự phòng biến chứng là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong chăm sóc và điều trị bệnh tăng huyết áp. Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá hiệu quả chương trình chăm sóc theo Mô hình Hệ thống của Betty Neuman nhấn mạnh vào việc dự phòng biến chứng tăng huyết áp cao tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu thực nghiệm có nhóm chứng trên 60 người bệnh cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp trong thời gian từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2023. Kết quả: 68.3% người bệnh là nam giới với độ tuổi chủ yếu từ 70 - 80 tuổi (53.3%). Nhóm can thiệp điều dưỡng theo Mô hình Hệ thống của Betty Neuman có điểm trung bình về phòng ngừa biến chứng (4.03 ± 0.25) cao hơn nhóm thực hiện theo quy trình chăm sóc người bệnh thông thường (3.11 ± 0.30) (p < 0.001). Kết luận: Việc chăm sóc người bệnh theo Mô hình Hệ thống của Betty Neuman nhấn mạnh vào công tác phòng ngừa các vấn đề sức khỏe có hiệu quả trong việc giúp người bệnh tăng cường nhận thức và sự tự tin trong phòng ngừa các biến chứng tăng huyết áp. Cần tiếp tục duy trì mô hình chăm sóc nhấn mạnh vào việc dự phòng và tiếp tục ứng dụng mô hình chăm sóc này khi chăm sóc các bệnh lý khác.

Abstract

Background: Hypertension is a chronic disease, occurring silently and dangerously with many serious complications. With the high incidence of the disease in the elderly, controlling blood pressure to prevent complications is one of the leading principles in the care and treatment of hypertension. Objectives: evaluate the effectiveness of a care program based on the Betty Neuman model, emphasizing the prevention of complications of elderly hypertension. Materials and method: an experimental study with a control group among 60 elderly patients with hypertension during the period from June to August 2023. Results: The majority of participants (68.3%) were male with elevated blood pressure, and the predominant age range was 70 to 80 years (53.3%). The nursing intervention group, guided by the Betty Neuman model, exhibited a significantly higher average score for complication prevention (4.03 ± 0.25) compared to the group following standard patient care procedures (3.11 ± 0.30) (p < 0.001). Conclusion: Nursing intervention based on the Betty Neuman model that emphasizes prevention is effective in helping patients increase awareness and confidence in preventing complications of hypertension. It is necessary to continue to maintain a care model that emphasizes prevention and continue to apply this care model when caring for other diseases.

Tài liệu tham khảo

[1] D. A. Simonetto and et al., “Portal hypertension and related complications: diagnosis and management,” In Mayo Clinic Proceedings, vol. 94, no. 4, pp. 714 - 726, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.12.020

[2] P. M. Kearney and et al., “Global burden of hypertension: analysis of worldwide data,” The lancet, vol. 365, no. 9455, pp. 217 - 223, 2005.

DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)70151-3

[3] Bộ Y tế, “Thực trạng đáng báo động về bệnh Tăng huyết áp tại Việt Nam,” 2017. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/thuc-trang-ang-bao-ong-ve-benh-tang-huyet-ap-tai-viet-nam?inheritRedirect=false

[4] World Health Organization, “A global brief on hypertension: silent killer, global public health crisis: World Health Day 2013,” 2013. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.who.int/publications/i/item/a-global-brief-on-hypertension-silent-killer-global-public-health-crisis-world-health-day-2013

[5] World Health Organization, “Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020,” 2013. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236

[6] Z. Ahmadi and T. Sadegh, “Application of the Betty Neuman systems model in the nursing care of patients/clients with multiple sclerosis,” Multiple Sclerosis Journal Experimental, Translational and Clinical, vol. 3, no. 3, pp. 1 - 8, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1177/2055217317726798

[7] N. N. Diem, “Effect of the Use of Nursing Care Model that Integrates Betty Neuman Systems Model on Diet Self-management as perceived by Hypertension patients,” Master thesis, Saint Louis College, Thailand, 2013.

[8] G. Y. Lee and et al., “Exploring Perceived Barriers to Physical Activity in Korean Older Patients with Hypertension: Photovoice Inquiry,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, no. 21, pp. 14020, 2022.
[9] S. Promjame and J. Kespichayawattana, “The Effect of Health Belief Model Program on Complication Preventive Behavior in Hypertensive Older Persons,” Royal Thai Navy Medical Journal, vol. 45, no. 3, pp. 561 - 577, 2018.

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph192114020

[10] Lê Quang Thọ, “Đánh giá hiệu quả can thiệp trong quản lý tăng huyết áp tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ,” Luận văn tiến sĩ, Đại học Y Hà Nội, 2019.

[11] R. O. Ajiboye and et al., “Effect of Nursing Intervention on Knowledge and Practice of Salt and Diet Modification among Hypertensive Patients in a General Hospital South-West Nigeria,” International Journal of Caring Sciences, vol. 14, no. 1, pp. 392 - 400, 2021.

[12] E. Akhlaghi and et al., “The effect of the Neuman systems model on anxiety in patients undergoing coronary artery bypass graft: A randomized controlled trial,” Journal of Nursing Research, vol. 29, no. 4, e162, 2021.

DOI: https://doi.org/10.1097/JNR.0000000000000436

[13] A. Goodarzi and et al., “Implementation of the nursing process based on Betty Neuman model in kidney transplant patients: A study in the field,” Nephro-Urology Monthly, no. 13, vol.1, 2021.

DOI: https://doi.org/10.5812/numonthly.100373

[14] Đào Thị Thiện và cộng sự, “Vai trò của tư vấn giáo dục sức khỏe trực tiếp trong kiểm soát huyết áp ở người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện huyện Lục Ngạn,” Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, vol. 101, pp 44 - 52, 2022.

DOI: https://doi.org/10.58354/JVC.100.2022.9

Tải xuống

Số lượt xem: 393
Tải xuống: 14

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
N. T. T. V. Nguyễn Thị Tường Vi và V. T. N. T. Vũ Thị Ngọc Trâm, “Hiệu quả ứng dụng mô hình hệ thống của Betty Neuman trong chăm sóc điều dưỡng cải thiện niềm tin về phòng ngừa biến chứng trên người bệnh cao tuổi tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn năm 2023”, HIUJS, vol 27, tr 73–80, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

Y HỌC