Khảo sát đề kháng kháng sinh và kháng methicillin của các chủng Staphylococcus aureus phân lập từ nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Võ Thị Trinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.576

Từ khóa:

S. aureus, MRSA, Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tóm tắt

S. aureus là tác nhân gây nhiễm trùng hay gặp. S. aureus này cũng là một phần của hệ vi sinh vật sống thường trú trên da, mũi và có khoảng 20-30% người lành mang vi khuẩn S. aureus. Nghiên cứu với mục tiêu phân lập S. aureus từ những người khỏe mạnh là nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, khảo sát tỷ lệ kháng các loại kháng sinh và kháng methicillin của các chủng S. aureus phân lập này. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thu 301 mẫu phết mũi của tình nguyện viên khỏe mạnh đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng từ tháng 4/2023-9/2023. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm S. aureus ở mũi của người khỏe mạnh đang học tập và làm việc tại trường là 25.9% (78/301). Tỷ lệ MRSA trong những người khỏe mạnh đang học tập và làm việc ở Trường là 7.6%, các S. aureus này có tỷ lệ đề kháng cao với các kháng sinh penicillin, clindamycin, erythromycin, azithromycin. Kết luận: Với kết quả nhóm đã thực hiện cung cấp thêm thông tin tổng quan về vi khuẩn S. aureus, MRSA và tình trạng đề kháng kháng sinh của các chủng này trong một cộng đồng người khỏe mạnh tại Việt Nam. Từ đó có những đánh giá rủi ro nhiễm khuẩn do S. aureus và MRSA gây ra trong cộng đồng và đề ra những biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Abstract

S. aureus is a common infectious agent among Staphylococcus species. This bacteria is also part of the microflora that permanently resides on the skin, nose, and some other organs, and about 20–30% of healthy people carry S. aureus bacteria. This study isolated S. aureus strains from healthy people who are staff, master students, and students at Hong Bang International University with the goal of investigating the rate of antibiotic-resistant and methicillin-resistant S. aureus strains. Method: cross-sectional descriptive study, collecting 301 nasal swab samples of healthy staff, master students, and students studying and working at Hong Bang International University from April 2023 to September 2023. Results: The rate of S. aureus infection in the nose of healthy people studying and working at Hong Bang International University was 25.9% (78/301). The isolated S. aureus strains were not resistant to minocyline and ceftaroline but highly resistant to penicillin, clindamycin, erythromycin, and azithromycin. Among the isolated S. aureus strains, 23/78 (29.5%) were MRSA strains. The rate of MRSA in healthy people studying and working at Hong Bang International University was 7.6%. These MRSA also have a high resistance rate with penicillin (100%), clindamycin, erythromycin, azithromycin over 60%, ciprofloxacin, and moxifloxacin from 17-30%. Conclusion: The results of the research team have provided more general information about S. aureus and MRSA bacteria, as well as the antibiotic resistance of these strains in a healthy community in Vietnam. From there, the risk of infection caused by S. aureus and MRSA in the community can be assessed, and necessary preventive measures need to be proposed.

Tài liệu tham khảo

[1] Birgit Strommenger, Franziska Layer, Guido Werner, “Staphylococcus aureus and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Workers in the Food Industry,” trong Staphylococcus aureus, ACADEMIC PRESS, pp. 163-188, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809671-0.00009-7

[2] Lê Văn Phủng, Vi khuẩn y học. Hà nội: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010.

[3] WHO, “Who.int,” World Health Organization, 20 8 2017. [Trực tuyến]. Available: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/.

[4] D Jevons MP, “Celbenin -resistant staphylococci.,” Br Med J, tập 1, số 1, pp. 124-125, 1961.

DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.1.5219.124-a

[5] Lakhundi S, Zhang K, “Methicillin resistant Staphylococcuas aureus: Molecular characterization, evolution and epidemiology,” ASM Journals, tập 31, số 04, pp. 18-20, 2018.

DOI: https://doi.org/10.1128/CMR.00020-18

[6] Mendem SK, Gangadhara TA, Shivannavar CT, Gaddad SM, “Antibiotic resistance patterns of Staphylococcus aureus: A multi center study from India,” Microb Pathog, tập 98, pp. 167-170, 2016.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.micpath.2016.07.010

[7] Vũ Văn Bình, Trần Đỗ Hùng, “Nghiên cứu tình hình kháng kháng sinh và các yếu tố liên quan của Staphylococcus aureus được phân lập từ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Thành phố Cần Thơ năm 2022-2023,” Tạp chí Y học Việt Nam, tập 527, số 1B, pp. 205-209, 2023.

DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v527i1B.5774

[8] Bích Ngọc Thị Vũ , Alexander J. Jafari , Matthew Aardema , Hương Kiều Thị Trân , Diệp Ngọc Thị Nguyên , Trinh Tuyết Đào , Trung Vũ Nguyên , Toàn Khánh Trân , Chúc Kim Thị Nguyên , Annette Fox , Anne-Laure Bañuls , Guy Thwaites , Kinh Vân Nguyễn ,, “Population structure of colonizing and invasive Staphylococcus aureus strains in northern Vietnam,” J Med Microbiol, tập 65, pp. 298-305, 2016.

[9] CLSI, “Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 33th ed. CLSI supplement M100 Wayne: Clinical and Laboratory Standards Institute,” CLSI, USA, 2023.

[10] Nguyen K. Phan, Hien TT. Pham, Thuc T. Nguyen, Hoai TT. Nguyen, “Staphylococcus aureus nasal colonization among Vietnamese adults: prevalence, risk factors and antibiotic susceptibility profile,” MedPharmRes, tập 2, số 2, pp. 28-31, 2018.

DOI: https://doi.org/10.32895/UMP.MPR.2.2.21

[11] Rodney E Rohde , Rebecca Denham , Aaron Brannon, “Methicillin resistant Staphylococcus aureus: carriage rates and characterization of students in a Texas university,” Clin Lab Sci, tập 22, số 3, pp. 176-184, 2009.

[12] Halemah Mohamed Abulkasim, G.S. Shukla, H. K. Bajaj and Harrison Masih, “Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus among healthy and adult students,” Int J Pharm Sci Res, tập 8, số 12, pp. 5247-5251, 2017.

[13] Kinh Van Nguyen, Tianying Zhang, Bich Ngoc Thi Vu, Trinh Tuyet Dao, Toan Khanh Tran, Diep Ngo Thi Nguyen, Huong Kieu Thi Tran, Chuc Kim Thi Nguyen, Annette Fox, Peter Horby, and Heiman Wertheim, “Staphylococcus aureus nasopharyngeal carriage in rural and urban northern Vietnam,” Trans R Soc Trop Med Hyg, tập 108, pp. 783-790, 2014.

DOI: https://doi.org/10.1093/trstmh/tru132

[14] Ermiyas Mekuriya, Aseer Manilal, Addis Aklilu, Melat Woldemariam, Tadiwos Hailu, and Biresaw Wasihun, “Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization among medicine and health science students, Arba Minch University, Ethiopia,” Sci Rep, tập 12, p. 10161, 2022.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-14212-y

[15] Feyissa Efa, Yare Alemu, Getenet Beyene,Esayas Kebede Gudina, and Wakjira Kebede, “Methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage among medical students of Jimma University, Southwest Ethiopia,” Heliyon, tập 5, số 1, p. e01191, 2019.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01191

[16] Anna E Champion, Thomas A Goodwin, P Gunnar Brolinson, Stephen R Werre, M Renee Prater and Thomas J Inzana, “Prevalence and characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from healthy university student athletes,” Ann Clin Microbiol Antimicrob, tập 13, p. 33, 2014.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12941-014-0033-5

[17] Nabil Abdullah El Aila , Nahed Ali Al Laham , Basim Mohammad Ayesh, “Nasal carriage of methicillin resistant Staphylococcus aureus among health care workers at Al Shifa hospital in Gaza Strip,” BMC Infect Dis , tập 17, số 1, p. 28, 2017.

DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-016-2139-1

[18] Thúy B. Dương, Minh C. Dương, James I. Campbell , Hoàng VM Nguyễn, Hiền H. Nguyễn, Hạnh TB Bùi , Châu VV Nguyễn và Anita Heywood, “MRSA carriage among healthcare workers in a Vietnamese intensive care unit: a prospective cohort study,” Drug Target Insights, tập 16, pp. 71-77, 2022.

DOI: https://doi.org/10.33393/dti.2022.2504

Tải xuống

Số lượt xem: 400
Tải xuống: 19

Đã xuất bản

24.01.2024

Cách trích dẫn

[1]
N. T. T. L. Nguyễn Thị Thùy Linh và V. T. T. Võ Thị Trinh, “Khảo sát đề kháng kháng sinh và kháng methicillin của các chủng Staphylococcus aureus phân lập từ nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng”, HIUJS, vol 27, tr 171–178, tháng 1 2024.

Số

Chuyên mục

DƯỢC HỌC