Ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm lúa gạo

Các tác giả

  • Võ Văn Bản Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
  • Nguyễn Văn Thọ Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
  • Lê Văn Thẩm Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.23.2023.348

Từ khóa:

công nghệ blockchain, chuỗi khối, lúa gạo, truy xuất nguồn gốc

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, công nghệ blockchain (chuỗi khối) đang được các doanh nghiệp cũng như nhà nghiên cứu quan tâm đáng kể vì sự nổi bật của nó, đặc biệt là tính năng truy xuất nguồn gốc và hợp đồng thông minh. Để nâng cao chất lượng trong chuỗi cung ứng sản phẩm lúa gạo, một trong những giải pháp hữu hiệu mà doanh nghiệp muốn nâng cao năng suất là việc ứng dụng công nghệ số vào quy trình quản lý, blockchain là một giải pháp. Bài viết này tác giả trình bày lý thuyết về công nghệ này, qua đó nghiên cứu về cơ chế mà blockchain có thể được tích hợp vào chuỗi cung ứng gạo truyền thống, cuối cùng là đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng sản phẩm lúa gạo tại Việt Nam.

Abstract

In recent years, blockchain technology (blockchain) is receiving considerable attention from enterprises and researchers because of its prominence, especially its traceability and smart contract features. To improve the quality in the supply chain of rice products, one of the effective solutions that businesses want to improve productivity is the application of digital technology to the management process, blockchain is a solution. In this article, the author presents the theory of this technology, through which research on the mechanism by which blockchain can be integrated into the traditional rice supply chain, and finally proposes solutions to improve the quality of the supply chain rice products in Vietnam.

Tài liệu tham khảo

[1] J. F. Galvez, J. C. Mejuto, and J. Simal-Gandara, “Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis,” Trac Trends in Analytical Chemistry, vol. 107, pp. 222-232, 2018.

[2] Michael et al., “Blockchain Technology,” Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report, 2015.

[3] Sanjeev Verma et al., “BlockChain Technology Beyond Bitcoin,” Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report, 2015.

[4] Hồ Thị Thu Hòa, Bùi Thị Bích Liên, ”Nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng của Việt Nam,” Tạp chí khoa học công nghệ Giao Thông Vận Tải, 2018.

[5] Phan Thị Hương Giang, Kim Hương Trang, “Ứng dụng công nghệ blockchain, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam,” Tạp chí tài chính, 2020.

[6] Kshetri, Nir. “Cybercrime and Cybersecurity in Africa,” Journal of Global Information Technology Management, 2019.

[7] Jian Wang, Xin Zhang, Jiping Xu, Xiaoyi Wang, Haisheng Li, Zhiyao Zhao, and Jianlei Kong, “Blockchain-Based Information Supervision Model for Rice Supply Chains,” Computational Intelligence and Neuroscience Volume, 2022.

[8] N Ch Sriman Narayana Iyenger, “Employing Blockchain in Rice Supply Chain Management”, Springer, 2020.

Tải xuống

Số lượt xem: 1652
Tải xuống: 1007

Đã xuất bản

24.05.2023

Cách trích dẫn

[1]
V. V. B. Võ Văn Bản, N. V. T. Nguyễn Văn Thọ, và L. V. T. Lê Văn Thẩm, “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm lúa gạo”, HIUJS, vol 23, tr 117–124, tháng 5 2023.

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ