Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tương quan giữa các yếu tố mô học và đáp ứng của mô chủ - bướu với sự nảy chồi bướu trong ung thư hốc miệng Tải xuống Tải xuống PDF