1.
Trương Thành Tâm TTT. Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa tiêu chí kết hợp bộ tiêu chí ICT đánh giá bài giảng điện tử trong chương trình đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. HIUJS [Internet]. 24 Tháng Chín 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];25:45-54. Available at: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/501