1.
Nguyễn Đỗ Bích Nga N Đỗ BN, Huỳnh Mỹ Tiên HMT, Đinh Thị Thu Hân Đinh TTH, Lê Văn Cúp LVC. Chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục thông minh và đại học thông minh. HIUJS [Internet]. 24 Tháng Chín 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];25:17-26. Available at: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/498