1.
Trương Hồng C, Trịnh Mỹ P, Trương Thụy V, Nguyễn Thị Kim D. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực tập của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. HIUJS [Internet]. 1 Tháng Giêng 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];21:55-62. Available at: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/39