Trương Thành Tâm, Trương Thành Tâm. “Ứng dụng phương pháp Ra quyết định đa Tiêu Chí kết hợp bộ Tiêu Chí ICT đánh Giá bài giảng điện tử Trong chương trình đại học ngành Logistics Và quản Lý chuỗi Cung ứng”. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 25 (Tháng Chín 24, 2023): 45–54. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/501.