Nguyễn Trọng Nghĩa, N. T. N. “Chuyển đổi số Trong hoạt động lữ hành”. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, vol 25, Tháng Chín 2023, tr 71-78, doi:10.59294/HIUJS.25.2023.504.