[1]
L. M. P. Lê Mỹ Phụng, V. T. M. H. Võ Thị Mỹ Hương, N. P. H. Nguyễn Phục Hưng, P. T. S. Phạm Thành Suôi, P. T. V. Phan Thị Vân, và T. K. M. Trương Kiều My, “Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023”, HIUJS, vol 27, tr 187–194, tháng 1 2024.